A FEW KIND WORDS AT THE RIGHT TIME ________ ALL THE DIFFERENCE

     

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: A few kind words at the right time ________ all the difference


Câu 301253: A few kind words at the right time ________ all the difference.

A. make

B.

Xem thêm: Điện Thoại 32Gb, 64Gb, 128Gb Lưu Được Bao Nhiêu Ảnh, 128Gb Lưu Được Bao Nhiêu Ảnh

give

C. vì chưng

D.

Xem thêm: Bài 4: Chi Phí Cố Định Trung Bình ? Chi Phí Cố Định Bình Quân Là Gì

take


Giải chi tiết:

make (v): chế tạo ra ra

give (v): cho

do (v): làm

take (v): lấy

to make a/the difference: tạo nên sự không giống biệt

Tạm dịch: Một vài lời lẽ tử tế xuất sắc đẹp nói đúng thời điểm sẽ làm ra một sự không giống biệt.

Chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát