Unit 13: festivals

     

Hướng dẫn giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 13: Write trang 126, 127 ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ dàng soạn giờ đồng hồ Anh 8.

Bạn đang xem: Unit 13: festivals


Tiếng Anh 8 Unit 13: Write trang 126, 127

1 (trang 126-127 sách giờ đồng hồ Anh 8 cũ) Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report. (Sử dụng tin tức ở đối thoại trang 121 nhằm điền vào khu vực trống trong báo cáo này.)

Đáp án:

1. Rice-cooking

2. One kilometer

3. Water-fetching

4. Run

5. Water

6. Traditional

7. Bamboo

8. Six

9. Separate

10. Added

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội nấu bếp cơm

viết vị thành viên Hội đồng phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về lễ hội nấu cơm đã được tổ chức như thế nào.

Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách con sông khoảng tầm một cây số từ. Có cha cuộc thi: mang nước, đội lửa và nấu cơm. Lễ hội ra mắt trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một người từ từng đội buộc phải chạy ra sông để đưa nước.

Trong cuộc thi nhóm lửa, hai thành viên vào đội đề nghị nhóm lửa theo phong cách truyền thống. Họ nỗ lực ma sát số đông miếng tre lại với nhau để tạo nên ngọn lửa.

Sáu người từ mỗi team tham gia hội thi nấu cơm. Chúng ta phải bóc tách gạo ra khỏi trấu và tiếp đến nấu cơm.

Sau tía cuộc thi, tất cả các điểm số được cộng vào với nhóm làng Triệu vẫn giành được phần thưởng lớn. Tiệc tùng thật giỏi vời.

2 (trang 127 sách giờ đồng hồ Anh 8 cũ) Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you. (Viết một report tương từ về một liên hoan em mới tham gia. đông đảo câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?

Gợi ý:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 Vòng 16 (Vòng Cấp Huyện) Năm Học 2016

The Huong Pagoda & the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the over of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda lớn Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage lớn the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape & the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội miếu Hương

Phóng sự này cho biết thêm lễ hội miếu Hương được tổ chức như vậy nào.

Chùa mùi hương và hễ Hương Tích là đông đảo danh lam thắng cảnh khét tiếng của Việt Nam. Liên hoan tiệc tùng chùa Hương kéo dãn dài từ ngày mồng 6 tháng Giêng cho đến khi hết tháng 3 âm lịch. Bạn dân thực hiện múa long trong sân miếu Trình với chèo thuyền cung đình. Tiệc tùng, lễ hội được tổ chức triển khai ở 3 nơi: hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Liên hoan tiệc tùng đông vui nhất từ ngày 15 - đôi mươi tháng 2 âm lịch bởi thời kỳ này là ngày hội chính. Con phố núi dẫn từ chùa bên cạnh đến miếu Trong chật ních khách hàng lên xuống. Hành mùi hương về miếu Hương không những vì tại sao tôn giáo nhiều hơn để ngắm nhìn muôn vàn hình thù thiên nhiên đặc thù về cảnh sắc và những công trình kiến trúc là hiện tại vật có giá trị của dân tộc.

Getting started (trang 121): Work with a partner. Where should these people go on their visits to...

Listen & read (trang 121, 122): Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking...

Speak (trang 123): Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their...

Listen (trang 124): Listen to lớn the conversation and fill in the gaps...

Read (trang 124, 125): Christmas is an important festival in many countries...

Xem thêm: Chim Chèo Bẻo Đuôi Cờ Ăn Gì? Giá Bao Nhiêu? Cách Nuôi & Bẫy Hiệu Quả # Top Trend

Language focus (trang 128): Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box...