Bài 23 Trang 46 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Hướng dẫn giải bài xích §5. Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Quy tắc: Muốn cộng nhì phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cùng hai phân thức có mẫu thức khác nhau

Quy tắc: Muốn cộng nhị phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện tại phép cộng: (dfrac3x + 17x^2y + dfrac2x + 27x^2y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x + 1 over 7x^2y + 2x + 2 over 7x^2y cr& = 3x + 1 + 2x + 2 over 7x^2y = 5x + 3 over 7x^2y cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện tại phép cộng: (dfrac6x^2 + 4x + dfrac32x + 8)

Trả lời:


Ta có:

(eqalign& x^2 + 4x = xleft( x + 4 ight) cr& 2x + 8 = 2left( x + 4 ight) cr& Rightarrow MTC = 2xleft( x + 4 ight) cr )

(eqalign& 6 over x^2 + 4x + 3 over 2x + 8cr& = 6 over xleft( x + 4 ight) + 3 over 2left( x + 4 ight) cr và = 6.2 over 2x(x + 4) + 3x over 2x(x + 4) cr và = 12 + 3x over 2x(x + 4) = 3(x + 4) over 2x(x + 4) = 3 over 2x cr )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1


Thực hiện nay phép cộng: (dfracy – 126y – 36 + dfrac6y^2 – 6y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 6y – 36 = 6left( y – 6 ight) cr& y^2 – 6y = yleft( y – 6 ight) cr& Rightarrow MTC = 6yleft( y – 6 ight) cr& y – 12 over 6y – 36 + 6 over y^2 – 6y cr& = y – 12 over 6left( y – 6 ight) + 6 over yleft( y – 6 ight) cr& = yleft( y – 12 ight) over 6yleft( y – 6 ight) + 6.6 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y over 6yleft( y – 6 ight) + 36 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y + 36 over 6yleft( y – 6 ight) = y^2 – 2.y.6 + 6^2 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = left( y – 6 ight)^2 over 6yleft( y – 6 ight) = y – 6 over 6y cr )

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng các tính chất trên phía trên của phép cộng các phân thức để gia công phép tính sau:


(dfrac2xx^2 + 4x + 4 + dfracx + 1x + 2 + dfrac2 – xx^2 + 4x + 4)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 2x over x^2 + 4x + 4 + x + 1 over x + 2 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 cr & = left( 2x over x^2 + 4x + 4 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 ight) + x + 1 over x + 2 cr và = frac2x + 2 – xx^2 + 2.x.2 + 2^2 + fracx + 1x + 2 cr & = x + 2 over left( x + 2 ight)^2 + x + 1 over x + 2cr& = 1 over x + 2 + x + 1 over x + 2 cr và = 1 + x + 1 over x + 2 = x + 2 over x + 2 = 1 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

thuocmaxman.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 8 kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 của bài §5. Phép cộng những phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:


*
Giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

c) $fracx + 1x – 5$ + $fracx – 18x – 5$ + $fracx + 2x – 5$

Bài giải:

Ta có:


a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57 = frac3x – 5 + 4x + 57$

$= frac7x 7 = x$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac5xy – 4y + 3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac8xy2x^2y^3 = frac42xy^2$

c) $fracx + 1x – 5 + fracx – 18x – 5 + fracx + 2x – 5$


$= fracx + 1 + x – 18 + x + 2x – 5$

$= frac3x – 15x – 5 = frac3(x – 5)x – 5 = 3.$

2. Giải bài xích 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng nguyên tắc đổi vết để những phân thức gồm cùng mẫu thức rồi tiến hành phép cùng phân thức:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

b) $frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 1-(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $frac-(x + 1)(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – x – x – 1 + 2 – x^2x – 1$

= $fracx^2 – 2x +1x – 1 = frac(x – 1)^2x – 1 = x – 1$

$frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2x – 3$ + $frac-(2x – 2x^2)x – 3$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2 + 2x^2 – 2x + 5 – 4xx – 3$

= $fracx^2 – 6x + 9 x – 3 = frac(x – 3)^2x – 3 = x – 3.$

3. Giải bài 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Làm những phép tính sau:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

Bài giải:

Ta có:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac4xy(y – 2x)$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac-4xy(2x – y)$

= $fracy^2xy(2x – y)$ + $frac-4x^2xy(2x – y)$

= $fracy^2 – 4x^2xy(2x – y)$

= $frac(y – 2x)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(2x – y)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(y + 2x)xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

= $frac1x + 2$ + $frac3(x – 2)(x + 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $frac3(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 4 + 3x + 6 + x – 14(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx^2 + 4x – 12(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 2x +6x – 12(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx(x – 2) + 6(x – 2)(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 6)(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx + 6(x + 2)^2$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$ = $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 2(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 3(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$.

4. Giải bài xích 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Một bé Mèo xua đuổi bắt một bé Chuột. đầu tiên Mèo chạy với tốc độ x m/s. Chạy được 3m thì Mèo bắt được Chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả đến chuột chạy. Tiếp nối 15s Mèo lại xua đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ tuổi hơn tốc độ lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m, Mèo lại bắt được chuột. Lần này thì Mèo gặm chết Chuột. Cuộc rượt đuổi kết thúc. Hãy màn trình diễn qua x:

– thời gian lần trước tiên Mèo bắt được Chuột

– thời hạn lần trang bị hai Mèo bắt được Chuột.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh Học 10, Đề Thi & Kiểm Tra Sinh Học Lớp 10

– Thời gian kể từ lần đầu mang đến khi ngừng cuộc săn.

*

Bài giải:

– thời hạn lần thứ nhất Mèo bắt được loài chuột là $frac3x$ (giây).

– thời gian lần máy hai Mèo bắt được con chuột là $frac5x – 0,5$ (giây).

Xem thêm: Top 7 Kỳ Quan Của Thế Giới Thời Cổ Đại Nổi Tiếng, Top 7 Kỳ Quan Của Thế Giới Thời Cổ Đại

– Thời gian tính từ lúc lần đầu mang lại khi chấm dứt cuộc săn là:

$frac3x + 40 + 15 + frac5x – 0,5$ = $frac3x + frac5x – 0,5 + 55$ (giây)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào nặng nề đã bao gồm thuocmaxman.vn“


This entry was posted in Toán lớp 8 and tagged bài bác 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài xích 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài xích 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài xích 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1.