Bài 3 Trang 163 Toán 11

  -  
reviews bài xích test tài liệu khóa đào tạo cung ứng
*

" data-position="bottom" id="navbar" class="navbar-collapse collapse" aria-expanded="false" style="height: 1px;"> // ra mắt // hệ thống bài thử nghiệm // // tài liệu // khóa đào tạo // // // tin tức cung cấp

Bài 3 (trang 163 SGK Đại số 11):Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

*

Bài giải:

a) bí quyết 1 :

y’ = <(x7- 5x2)3>'

= <(x7)3– 3.(x7)2.5x2+ 3.x7.(5x2)2– (5x2)3>’

= (x21– 15.x16+ 75x11– 125x6)’

= (x21)’ – (15x16)’ + (75x11)’ – (125x6)’

= 21x20– 15.16x15+ 75.11x10– 125.6x5

= 21x20– 240x15+ 825x10– 750x5.

Cách 2 :

y’ = <(x7- 5x2)3>'

= 3.(x7– 5x2)2.(x7– 5x2)’ (Đạo hàm của hàm hợp với u = x7– 5x2; y = u3)

= 3.(x7– 5x2)2.< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7– 5x2)2(7x6– 5.2x)

= 3.(x7– 5x2)2(7x6– 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2+ 1)’.(5 – 3x2) + (x2+ 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)