Bài 7 Tin Học 10

     
Phần 1: Lý thuyết Tin học 10 Bài 7: Phần mềm máy tính

• Khái niệm phần mềm máy tính

- Là chương trình thu được sau khi thực hiện giải các bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau.

Bạn đang xem: Bài 7 tin học 10

- Phần mềm máy tính gồm 2 loại: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

1. Phần mềm hệ thống

- Là chương trình tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

- Có chức năng cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương trình trong quá trình máy tính hoạt động.

2. Phần mềm ứng dụng

- Phần mềm ứng dụng là phần mềm được viết để giúp giải quyết các công việc thường gặp như soạn thảo văn bản, quản lí học sinh, xếp thời khoá biểu, xử lí ảnh, trò chơi.

Ví dụ:WORD, EXCEL,…

- Sử dụng phần mềm công cụ để tạo ra các phần mềm khác.

Ví dụ:Netbean, ASP,…

- Phần mềm tiện ích giúp cho ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

Ví dụ:BKAV( phần mềm diệt virus)

Phần 2: 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 7: Phần mềm máy tính

Câu 1:Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Đáp án : C

Giải thích :

Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích.

Câu 2:Phần mềm diệt virus là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm tiện ích

Đáp án : D

Giải thích :

Phần mềm diệt virus là phần mềm tiện ích vì nó là phần mềm giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

Xem thêm: Hàm Vlookup Với Nhiều Điều Kiện, Hàm Vlookup Với 2 Điều Kiện

Câu 3:Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

A. Phần mềm máy tính

B. Sơ đồ khối

C. Thuật toán

D. Ngôn ngữ lập trình

Đáp án : A

Giải thích :

Sản phẩm thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là một chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là phần mềm máy tính.

Câu 4:Phần mềm công cụ:

A. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác

B. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác

C. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn

D. Giải quyết những công việc thường gặp

Đáp án : B

Giải thích :

Phần mềm công cụ hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác. Ví dụ, phần mềm tổ chức dữ liệu, phần mềm phát hiện và sửa lỗi…

Câu 5:Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm công cụ

Đáp án : A

Giải thích :

Phần mềm hệ thống là phần mềm quan trọng nhất nó đóng vai trò cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương khác trong quá trình hoạt động của máy tính và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

Câu 6:Hệ điều hành là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm tiện ích

Đáp án : A

Giải thích :

Phần mềm hệ thống là những chương trình cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu cảu các chương trình khác trong quá trình hoạt động của máy tính và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác. Trong đó hệ điều hành đóng vai trò là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.

Câu 7:Có mấy loại phần mềm máy tính:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Đáp án : A

Giải thích :

Có 2 loại phần mềm máy tính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích.

Câu 8:Phần mềm tiện ích:

A. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn

B. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác

C. Giải quyết những công việc thường gặp

D. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác

Đáp án : A

Giải thích :

Phần mềm tiện ích là phần mềm giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn.Ví dụ, phần mềm sao chép dữ liệu, phần mềm tìm và diệt virus…

Câu 9:Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ

B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành

C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích

Đáp án : B

Giải thích :

Không thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành. Vì hệ điều hành tạo ra môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

Xem thêm: Top 8 Từ Khi Em Đến Đây Trong Đời, Lời Bài Hát Giấc Mơ Một Cuộc Tình

Câu 10:Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm ứng dụng

Đáp án : D

Giải thích :

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng vì nó được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung của rất nhiều người trong việc soạn thảo văn bản.