Bài 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2

     

a) ( displaystyle x.3 over 7 = 2 over 3) d) ( displaystyle 4 over 7.x - 2 over 3 = 1 over 5)

b) ( displaystyle x:8 over 11 = 11 over 3) e) ( displaystyle 2 over 9 - 7 over 8.x = 1 over 3)

c) ( displaystyle 2 over 5:x = - 1 over 4) g) ( displaystyle 4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) ước ao tìm vượt số chưa biết ta mang tích phân tách cho thừa số sẽ biết.

Bạn đang xem: Bài 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2

+) mong muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

+) ao ước tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu.

+) ao ước tìm số chia ta rước số bị chia chia mang đến thương.

Xem thêm: Các Bài Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4, 4 Dạng Toán Trung Bình Cộng Nâng Cao

+) hy vọng tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+) hy vọng tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Cách chia 2 phân số mang lại nhau:

Hai số call là nghịch đảo của nhau giả dụ tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Cảm Thụ Văn Học Bài Thơ Tre Việt Nam Của Nguyễn Duy, Cảm Nhận Bài Thơ Tre Việt Nam

Muốn chia một phân số hay như là một số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị phân tách với số nghịch đảo của số chia.

(eginarrayldfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfraca.db.c\a:dfraccd = a.dfracdc = dfraca.dc,,left( c e 0 ight)endarray)