Bài Tập Anh Văn Lớp 8

     

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, vừa mang tính nền tảng và cũng đều có sự cải thiện nhất định so với những lớp dưới. Do vậy, nhằm tiếp chiếm được lượng kiến thức và kỹ năng này, học viên không chỉ cần phải có sự chuyên chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp nhưng mà cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên, làm phong phú và đa dạng các bài xích tập sinh sống nhà. Nội dung bài viết dưới đây đã điểm lại một trong những phần ngữ pháp quan trọng và quan trọng đặc biệt kèm theo một trong những đề minh họa bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cụ thể để các bạn học sinh rất có thể tham khảo với ôn luyện, từ đó củng cụ thêm kiến thức và kỹ năng của mình.

Bạn đang xem: Bài tập anh văn lớp 8

Tóm tắt kỹ năng tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại những thì sẽ học sống lớp dưới: lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn, thừa khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm quen với một vài thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra sau đây vì đã có sự chuẩn chỉnh bị, thu xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn dựa vào địa thế căn cứ ở hiện tại

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V…

Quá khứ tiếp diễn: diễn tả hành rượu cồn đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ, hành động này đang xẩy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: biểu đạt hành đụng đã xẩy ra trong quá khứ với vẫn kéo dãn dài đến hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một trong những câu tiêu cực dạng đặc trưng cần để ý sẽ có cấu tạo khác với cấu trúc trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make cùng need.

Câu trần thuật (Câu gián tiếp): tùy vào câu thẳng có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu cầu, mong xin, ra lệnh, nói nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp vẫn có cấu tạo tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu trần thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: bao gồm 4 loại

Loại 0: miêu tả sự thật hiển nhiên hoặc thói quen.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: diễn đạt sự việc có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: diễn tả sự việc không có thật trong thừa khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội nghịch thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể gây nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu tạo khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + lớn V…

Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng

Hoa got used to lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want lớn get more …………, please tương tác Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To lớn wait D. Waited

7. He says he’s been to lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phát âm khác với đầy đủ từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: chia dạng đúng của động từ vào ngoặc

You (be)……………….. Khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East & (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ trong ngoặc

There is no building in the thành phố higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to hotline them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to hotline the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vì chưng many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January và ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English & Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

……………………………………………………………………?

Hoa went khổng lồ school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam often walks khổng lồ school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math và English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports & reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn lời giải đúng để dứt đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round & round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Lớn B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

cha and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Lời Bài Hát Quốc Ca Việt Nam, Tiến Quân Ca, Lời Bài Hát Quốc Ca Việt Nam

We buy two new rackets yesterday. We’re going to lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to vày the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want lớn move lớn other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, & also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: cần sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to lớn / take part / recycling program / save natural resources / và / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. To follow B. Following C. Khổng lồ following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… khổng lồ award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city và dates back lớn the Romans. It is a đô thị of historic building và churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists và has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping & department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists khổng lồ get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: phân chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To lớn the zoo very often. Lan & Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In tp hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: chọn từ tất cả phần gạch men chân được phân phát âm khác với hồ hết từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng các đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp cho trên đây sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp chúng ta củng cố kiên cố kiến thức của mình, đoạt được mọi kì thi. 

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will bởi 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go to lớn school late this morning?

2. What bởi vì you have to vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam giới go to lớn school?

7. What subjects vày you need khổng lồ improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me lớn help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports & reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to lớn wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to vày the housework without the help of modern equipment.

Xem thêm: Nhờ Army Mua Đất Trên Mặt Trăng

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => khổng lồ learn 10. And => but

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program to lớn save natural resources and money for the