Bài tập modal verbs lớp 7

     

Modal verb hay nói một cách khác là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu. Đây được xem là điểm ngữ pháp khá quan trọng đặc biệt và xảy ra thịnh hành ở những bài kiểm tra, những kỳ thi…

Chính vì vậy việc nạm vững những bài tập Modal verb là cực kì cần thiết, hãy cùng ôn lại những kỹ năng về điểm ngữ pháp này trong những bài tập dưới đây nhé!

I. MỘT SỐ MODAL VERB hay GẶP

Động từ bỏ khiếm khuyết đó là một trợ động từ, những động trường đoản cú này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought to, have got to, be going to, be able to, needn’t, must…


*

*

*

*

*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Ở thì bây giờ và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Ở thì quá khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ bắt buộc tuân thủ

Kết quả súc tích / chắn chắn chắn

You must stop when the traffic lights turn red.Bạn đang xem: bài tập modal verbs lớp 7

He must be very tired. He’s been working all day long.

Bạn đang xem: Bài tập modal verbs lớp 7

must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự mang đến phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó năng lực trong quá khứ

Cho phép một bí quyết lịch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự mang đến phép

Có tài năng xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phép một bí quyết lịch sự

Có khả năng xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday to nước australia next year.

need notKhông cần thiết / Không tương quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết trái logic

I should / ought to lớn see a doctor. I have a terrible headache.

You should / ought khổng lồ revise your lessons.

He should / ought lớn be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬP MODAL VERB

– bài bác 1: xong xuôi những câu sau đây theo các động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river!

2. You really …………………. Start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. Expect me to believe you!

5. I learn to lớn fly! You …………………. Be joking!

6. Sue says she’s stuck in traffic & she …………………. Be late.

7. Tell Peter he. …………………. Stay the night here if he wants to.

8. You …………………. Realize it, but this is very important khổng lồ me.

9. We’re not sure but we …………………. Go to lớn Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. Expect anything special!

Đáp án:

1. Might

2. Must

3. Can

4. Can’t

5. Must

6. Might

7. Can

8. Might not

9. Might

0. Mustn’t

– bài bác 2: Viết lại những câu sau bằng những từ đã cho trong ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. When you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. On purpose

5. I am sure that the mèo is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. On the mountain.

7. It’s necessary for me lớn bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to vị all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. All this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. After working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able lớn drive.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the cat must be in the house somewhere.

6. One of the men may have died on the mountain.

Xem thêm: Cách Thi Violympic Toán Và Cách Đăng Ký Tài Khoản Mới, Đăng Ký Tài Khoản Mới

7. I have to bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

– bài xích 3: Viết lại câu theo nghĩa tương tự bằng cách sử dụng các modal verb đến sẵn trong ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy to lớn clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed to finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to bởi is khổng lồ sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has lớn be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need lớn clean the flat.

4.Joanna mightn’t have received my message.

5.I was able khổng lồ finish all my work.

6.You had better sit down.

– bài 4: Viết lại các câu sau bằng các từ đã cho

1. It was quite unnecessary for you to carry all those parcels home yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me khổng lồ go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you to lớn leave the windows mở cửa last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels trang chủ yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have left the windows xuất hiện last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– bài bác 5: Điền vào vị trí trống với những modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had lớn (be), didn’t have to (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. A pilot when he was young.

2. John …………….. At the ngân hàng until 10, so he arrived here five minutes ago.

Xem thêm: Tả Hoạt Động Của Cô Giáo (Thầy Giáo) Trong Một Tiết Học Hay Nhất

3. We had enough foreign currency left at the over of the holiday, so I …………….. Buy any more.