Bài Tập So Sánh Hơn Nhất Lớp 6

  -  
Bạn đang xem tư liệu "Bài tập đối chiếu hơn cùng hơn tốt nhất - giờ Anh Lớp 6", để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn nhất lớp 6

Tài liệu thêm kèm:

*
bai_tap_so_sanh_hon_va_hon_nhat_tieng_anh_lop_6.docx

Nội dung text: bài bác tập đối chiếu hơn cùng hơn độc nhất vô nhị - giờ đồng hồ Anh Lớp 6

pSo sánh hơn Ta sử dụng đối chiếu hơn của tính từ (Comparative adjectives ) để đối chiếu giữa tín đồ (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác cấu tạo của câu đối chiếu hơn Short Adj: S + V + adj + er + than + Noun/ Pronoun Long Adj: S + V + more + adj + than + Noun/ Pronoun Ex: china is bigger than India (Trung Hoa to lớn hơn Ấn Độ) Gold is more valuable than silver. (Vàng có mức giá trị rộng bạc) đối chiếu nhất Ta sử dụng so sánh nhất (Superlative adjectives) để đối chiếu người (hoặc vật) cùng với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm . Short adj: S + V + the + adj + est + Noun/ Pronoun Long adj: S + V + the most + adj + Noun/ Pronoun Ex :Russia is the biggest country.(Nga là nước nhà lớn độc nhất vô nhị ) các bạn hãy đọc bảng sau cùng rút ra dìm xét về phong thái thêm er cho đối chiếu hơn với est cho đối chiếu hơn tốt nhất của tính trường đoản cú ngắn. địa chỉ cửa hàng er/est Tính từ so sánh hơn so sánh nhất tính từ hoàn thành bởi 1 phụ âm Old Older The oldest hoăc e nice nicer The nicest Tính từ chấm dứt vởi 1 nguyên Big Bigger The biggest âm + 1 phụ âm tính từ hoàn thành bởi y Happy happier The happiest Câu đối chiếu với tính tự ngắn không áp theo nguyên tắc Với một số tính trường đoản cú sau, dạng so sánh của bọn chúng khác với những tính từ khác. Đây cũng là tính từ thường được sử dụng nên chúng ta hãy học tập thuộc nhé! Tính từ so sánh hơn so sánh nhất Good Better The best Bad Worse The worstFar Farther/further The farthest/ the furthest Much/ many More The most Little Less The least Old Older/ elder The oldest/ the eldest BÀI TẬP SO SÁNH HƠN I.Viết lại đều tính từ vào ngoặc đơn cho đúng. 1. My sister is (good) looking than I am. 2. A book is (wonderful) than a comic. 3. Nina walks (slowly) than her father. 4. She is (happy) than I am. 5. This bike is (cheap) than mine. 6. This house is much (comfortable) than that one. 7. A dog is ( heavy) than a cat. 8. My pencil is (long) than yours. 9. New teacher is ( nice) than old one. 10. Ho chi Minh is (large) than Bien Hoa. II.Viết dạng so sánh hơn của các từ vào ngoặc. They"ve made these chocolate bars smaller (small) . Thể thao is more interesting (interesting) than politics. 1. Can"t you think of anything ___(intelligent) khổng lồ say? 2. Well, the place looks ___(clean) now. 3. Janet looks ___(thin) than she did. 4. You need khổng lồ draw it ___(carefully) . 5. The weather is getting ___ (bad). 6. The programme will be shown at a ___ (late) date. 7. I can"t stay ___(long) than half an hour. 8. A di động phone would be a___ (useful) present. 9. I"ll try to finish the job ___ (soon). 10. It was___ (busy) than usual in town today. 11. I"ll be even___ (annoyed) if you bởi vì that again.12. Since the break-in I feel ___ (nervous). 13.Rivers are (big) . Than lakes. 14.The Mekong river is (long) than the Red river. 15.My mother is (old) .than my teacher. 16.Nga and Lan are (short) than Minh.

Xem thêm: Các Cơ Quan Nội Tạng Con Người, 12 Sự Thật Thú Vị VềXem thêm: 15.6 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, Kích Thước Màn Hình 15 Inch, 15

17.My mother is (young) . Than my father. 18.Ha Noi is (small) .than Ho bỏ ra Minh city. 19.This boy is (tall) . Than that boy. 20.A dictionary is (thick) . Than a notebook. III. Viết câu hoàn hảo sử dụng cấu tạo so sánh hơn. Ex: Hue / small / Hanoi -> Hue is smaller than Hanoi. 1.My school / big / your school 2.Lan / young / Hoa. 3.My father / old / my mother. 4.This ruler / long / that ruler. 5.This room / large / my room. 6.The boys / strong / the girls. 7.My house / tall / your house. 8.Nam / short / his sister. 9.Lan / tall / Hoa. . . . 10.I / big / my sister. . .BÀI TẬP VỀ SO SÁNH NHẤT I.Cho dạng đúng của từ vào ngoặc 1.Everest is the (high) . Mountain in the world. 2.Hoa is the (short) girl in our class. 3.The Amazon River is the (deep) river in the world. 4.The Summer is the (hot) . Season in a year. 5.The Great Wall is the (long) .structure in the world. 6.Lan is the (happy) . Student in my class. 7.Our parents are the (good) people. 8.This girl is the (thin) in her class. 9.The winter is the (cold) . Season in a year. 10.He is (clever) . Student in my group. 11.The palace hotel was (expensive) than the Grosvenor. 12.John is a (good) gardener than Stuart. 13.They are not going to the (bad) hotel. 14.The palace is the (expensive) hotel. 15.John is the (good) gardener. 16.These are the (beautiful) colours. 17.This is the (interesting) book I have ever read. 18.Who is the (rich) .woman on earth? 19.He was the (clever) .thief of all. 20.New York is the (large) đô thị of the United States. II. Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không thay đổi 1. I’ve never met any more dependable person than George. =>George is 2. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. =>Your mother is 3. There is no better teacher in this school than Mr John. =>Mr John is