Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 6

     
Bạn vẫn xem: Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Hơn giờ đồng hồ Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài Tập đối chiếu Trong tiếng Anh tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xây cất tại tphcm – sử dụng Gòn

Bạn đang xem xét Tổng Hợp những Dạng bài bác Tập đối chiếu Hơn giờ đồng hồ Anh Lớp 6, Tổng Hợp những Dạng bài Tập so sánh Trong giờ đồng hồ Anh bắt buộc không? làm sao hãy thuộc thuocmaxman.vn đón xem nội dung bài viết này ngay dưới đây nhé, do nó cực kỳ thú vị và hay đấy!


So sánh hơn trong tiếng anh được gọi là việc so sánh giữa 1 đơn vị với 2 hay những sự vật, hiện tượng với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng lạ được kể tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh tiếng anh lớp 6

Đang xem: bài bác tập so sánh hơn giờ anh lớp 6

Những nội dung thiết yếu có trong bài bác viết:


I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được đọc là cấu tạo so sánh giữa 2 hay những vật/người cùng nhau về 1 hay một vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với những vật còn lại

So sánh hơn thường được áp dụng cho việc so sánh 2 hay các vật/người với nhau (với các trường hợp đối chiếu 1 vật với tổng thể và toàn diện ta dùng đối chiếu nhất)

2. Kết cấu so sánh hơn

So sánh rộng với tính từ bỏ ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er” S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người tiêu dùng 1) Axiliary V: trợ hễ từ (object): tân ngữ N (noun): danh trường đoản cú Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính tự dài với trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ nhiều năm L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friend did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)


– cùng với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> giả dụ từ đó dứt bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– cùng với tính từ tất cả 2 âm tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vị là tính tự dài).=> giả dụ từ đó hoàn thành bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một trong những tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

+ một trong những tính từ và trạng từ biến hóa đặc biệt khi sử dụng so sánh rộng và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính từ có khá nhiều hơn một âm máu (trừ trường hòa hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*

 (Mới + HOT) – Inbox dấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think thành phố new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.


Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Hsg Toán 9 Cấp Huyện 2017-2018 Có Đáp Án 9 Cấp Huyện (2017

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ với trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English demo was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào khu vực trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: To Take (Someone Or Something) Seriously Definition & Meaning

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong số bài thi giờ anh. Và nếu khách hàng không nắm rõ cách dùng đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ gồm có nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến công dụng làm bài xích của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, và để lại hầu như comment, thắc mắc mà chúng ta đang gặp mặt phải nhé.


Vậy là mang lại đây nội dung bài viết về Tổng Hợp các Dạng bài xích Tập so sánh Hơn giờ đồng hồ Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài xích Tập so sánh Trong giờ đồng hồ Anh đã dừng lại rồi. Hi vọng bạn luôn luôn theo dõi với đọc những bài viết hay của công ty chúng tôi trên website thuocmaxman.vn