Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

     

Thì vượt khứ dứt tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là giữa những thì đặc trưng trong 12 thì trong giờ Anh. Đây cũng là 1 trong thì khá dễ nhầm lẫn, vị vậy, để hoàn toàn có thể nắm chắc cách áp dụng thì này, hãy theo dõi và quan sát trọn bộ bài bác tập thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn chọn lọc tiếp sau đây cùng TOPICA Native nhé. 

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt triết lý thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

1.1. Cách thực hiện thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn

Diễn tả quy trình của một hành vi xảy ra trong thừa khứ và kéo dãn tới một thời điểm không giống trong quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

VD: Tom and Anna had been talking for about two hours before his mother arrived. (Tom và Anna đã đang thủ thỉ trong khoảng tầm hai giờ trước lúc vợ anh ấy tới.)

Diễn tả hành động, vấn đề là tại sao của một hành động, vụ việc nào kia trong vượt khứ.

VD: She didn’t pass the exam because he hadn’t been paying attention khổng lồ the lessons. (Cô ấy dường như không vượt qua kỳ kiểm soát vì cô đang không tập trung vào những bài xích học.)

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn

Khi làm bài bác tập thì thừa khứ dứt tiếp diễn, có một số từ thường dùng để nhận biết như sau:

For: trong bao lâuSince: tính từ lúc khiWhen: khiHow long: trong bao lâuBefore: trước khi

2. Bài xích tập thì quá khứ xong tiếp diễn

2.1. Bài bác tập thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn cơ bản 

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc làm việc thì thừa khứ xong hoặc thừa khứ ngừng tiếp diễn

When we arrived the film __________________ (start).She ____________________ (work) in that company for twenty years when she was made redundant.I felt ill because I ________________________ (drink) six cups of coffee.I ______________________ (study) all day, so I was tired.How long ___________________ (you / live) in London when your daughter was born?When I arrived at the airport I realised I _____________ (forget) my passport.I __________________ (break) my ankle, so I couldn’t go skiing last year.She ____________________ (study) English for three years when she took the exam.I ____________________ (run), so I was hot và tired.I didn’t go to lớn the class because I _______________ (not / do) my homework.

*

Cách sử dụng thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn

Bài 2: Lựa chọn phương án đúng để điền vào nơi trống

I love this writer’s books. I (have been reading / had been reading) them for years.His clothes were dirty because he (has been working / had been working) in the garden.Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for you for ages.He hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.After she (has been playing / had been playing) the violin for ten years, she joined an orchestra.

Bài 3: chấm dứt câu bằng cách chia dạng đúng của đụng từ trong ngoặc làm việc thì vượt khứ xong tiếp diễn hoặc hiện tại tại dứt tiếp diễn

Mike has never had an accident & he ………………………………… (drive) for years.She had no idea it was so late because she ………………………………… (not / watch) the time.“ ………………………………… (you / take) your medicine regularly, Mrs Smith?” “Yes, doctor.”They eventually found the dog after they ………………………………… (look) for it all night.How long ………………………………… your father ………………………………… (work) for the company when he retired?

2.1. Bài bác tập thì quá khứ dứt tiếp diễn nâng cao

Bài 1: dứt câu với các cụm từ mê thích hợp

■ by tomorrow ■ so far ■ the week before ■ since

Our TV hasn’t been working …………………….. Last week.The Browns invited us khổng lồ dinner although we had only met …………………….. .They will have finished painting the house …………………….. .We had been writing …………………….. Nearly an hour when the bell rang.They have interviewed three suspects …………………….. .

Xem thêm: Điều Nào Sau Đây Là Sai Khi Nói Về Startup, Startup Là Gì

Bài 2: search lỗi sai và sửa lỗi ở hầu như câu sau

Jane has lost weight. She had been dieting for months now.……………………………………………………………………………………………………………Everything was trắng when we woke up because it has been snowing all night.……………………………………………………………………………………………………………I was so happy when he asked me to lớn marry him. I have been loving him for years.……………………………………………………………………………………………………………That man is making me nervous. He has stared at me all evening.……………………………………………………………………………………………………………Hurry up, or they have sold all the tickets by the time we get there.……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Lựa chọn giải đáp đúng để ngừng câu

1. Don’t come before seven. I …………………….. My homework.

a. Haven’t finished b. Won’t have finished c. Hadn’t finished

2. She loves animals. She …………………….. A dog for as long as she can remember.a. Has had b. Had had c. Will have had

3. Jack wanted khổng lồ know why Sally …………………….. To lớn him yet.a. Hasn’t written b. Hasn’t been writing c. Hadn’t written

4. We …………………….. Him, so we were very surprised lớn see him.a. Haven’t been expecting b. Haven’t expected c. Hadn’t been expecting

5. His playing has improved because he …………………….. All month.a. Will have practised b. Has been practising c. Had practised

3. Đáp án bài bác tập thì quá khứ xong tiếp diễn

3.1. Bài xích tập cơ bản

Bài 1:

had startedhad been workinghad drunkhad been studyinghad been livinghad forgottenhad brokenhad been studyinghad been runninghadn’t done

Bài 2:

have been readinghad been workinghave been waitinghas been thinkinghad been playing

Bài 3:

has been drivinghadn’t been watchingHave you been takinghad been lookinghad … been working

3.1. Bài xích tập nâng cao

Bài 1:

sincethe week beforeby tomorrowforso far

Bài 2:

1. Jane has lost weight. She has been dieting for months now.2. Everything was white when we woke up because it had been snowing all night.3. I was so happy when he asked me to lớn marry him. I have loved him for years.4. That man is making me nervous. He has been staring at me all evening.5. Hurry up, or they will have sold all the tickets by the time we get there.

Xem thêm: Tư Duy Dồn Chất Nguyễn Anh Phong Pdf, Tư Duy Dồn Chât Và Xếp Hình Nguyễn Anh Phong P1

Bài 3: 

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b

Trên đấy là phần bài xích tập thì vượt khứ dứt tiếp diễn sẽ giúp bạn một lượt ôn tập và củng nỗ lực lại loài kiến thức. Đây là một trong thì khá quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh phải nắm rõ. Việc siêng năng làm bài xích tập không thiếu sẽ giúp cho bạn nắm chắc kiến thức và cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tốt. Chúc các bạn sẽ ngày càng nâng cấp khả năng học tập tiếng Anh của mình.

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh đến riêng bạn, liên kết và dấn ngay support từ chuyên gia, nâng cao trình độ giờ Anh tức thì hôm nay