Bài tập thì tương lai gần lớp 6

     

Tiếp theo các nội dung bài viết về những thì trong tiếng anh. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin ra mắt tới chúng ta một một số loại thì rất hay được dùng trong giao tiếp. Bọn họ hãy thuộc tìm hiểu thì sau này gần–Near future tense / dấu hiệu nhận biết, công thức, phương pháp dùng và bài tập vận dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần lớp 6

Cách cần sử dụng Thì Tương Lai ngay gần | Be Going lớn – Ngữ pháp giờ Anh cơ bản


Định nghĩa thì sau này gần

Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going to go the movie theater tonight( Tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim phim vào về tối nay)He is going to catch the bus tomorrow( Anh ấy sẽ bắt xe cộ bus vào trong ngày mai)*Lưu ý:Động từ tobe( Am/Is/Are) rất có thể được được sử dụng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going lớn là động từ nguyên mẫu quan trọng đặc biệt nếu bạn muốn nói ” tôi vẫn đi đâu….” chúng ta phải sử dụng động tự nguyên mẫu “go” thì go sẽ ảnh hưởng lược giản đi:Ví dụ:I am going khổng lồ school tomorrow( tôi đang đi đến trường vào trong ngày mai).Thay bởi viết:I am going lớn go to school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên mẫu)

– Rất đơn giản dễ dàng là ta chỉ cần thêm “not” đằng sau động từ tobe thì câu sẽ trở nên câu phủ định.

Ví dụ:

I am not going to lớn buy that oto next week( Tôi sẽ không mua dòng xe đó vào tuần tới)

They aren’t going to lớn attend this club this week( Họ sẽ không còn tham gia vào câu lạc cỗ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ cần đảo động từ tobe ra trước công ty ngữ là ta sẽ sở hữu một câu nghĩ vấn( dạng thắc mắc yes/no)

Ví dụ:

Are you going to fly to lớn Malaysia for training next month?( các bạn sẽ bay sang Malaysia nhằm học tập tháng tới chứ?)

*
Are you going to lớn fly to Malaysia for training next month?

Cách dùng thì tương lai gần

– biểu đạt kế hoạch giỏi dự định về một việc sẽ thực hiện trong tương lai. Thường xuyên có các từ chỉ thời gian tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going lớn visit my teacher tomorrow.(Tôi sẽ đi thăm gắng giáo của tôi vào ngày mai)What are you going to vì chưng next weekend?( bạn sẽ làm gì vào vào ngày cuối tuần tới)

– miêu tả một dự đoán chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây do bao gồm căn cứ trên trường hợp hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going lớn jam more few minutes( chú ý kìa tất cả mọi người đều mang ra đường, đường có khả năng sẽ bị kẹt xe trong vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going lớn jam more few minutes

Dấu hiệu nhận biết thì sau này gần

– vết hiệu nhận ra thì sau này gần bao gồm các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong tương lai giống hệt như dấu hiệu phân biệt thì tương lai đơn.

Xem thêm: Công Thức Tính Lưu Lượng Chất Lỏng, Cách Tính Lưu Lượng Nước Chảy Qua Đường Ống

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì sau này gần

1. Sử dụng những câu sau đây để trả lời các trường hợp trong 1 – 8.

Use the following sentences to lớn respond lớn situations in 1 – 8.He is going to lớn win.You are going lớn fail.I’m going khổng lồ be ill.It isn’t going khổng lồ rain.I’m not going to be ill.You aren’t going khổng lồ fail.It’s going to lớn rain.He isn’t going to lớn win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going to rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going lớn fail.3 I’m so tired. I’m going to lớn be ill.4 The sun is shining. It isn’t going lớn rain.5 You are learning so hard. You aren’t going to fail.6 I’m OK. I’m not going to be ill.7 He is playing so well. He is going to lớn win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going khổng lồ win.

2. Kết thúc các email dưới sử dụng thì sau này gần

Complete the email with following verbs and “going to”.tell change move not buy like find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing lớn you lớn let you know that I …………………………………………….. Khổng lồ Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want to live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Do you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife & I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My monster doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have khổng lồ go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going to lớn moveEverything is going lớn changeWe are not going lớn buywe are not going lớn tidyyou are going to lớn likeMy wife and I are going khổng lồ findwe are not going to lớn travelWe are going lớn workI am going to tellHe is going to lớn kill

3. Viết những câu hỏi dưới sử dụng những động từ trong ngoặc cùng “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why vị you need your driving licence? (you | drive)Are you going to drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why bởi you want khổng lồ take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going khổng lồ work more?Is he going to lớn die?Is it going to be cold?Are you going to continue in future?Are they going to retire?Is she going to start any diet?Is it going khổng lồ fall down?How are you going to reach that?Is it going lớn bite me?What are you going to do?

4. Những từ dưới được thu xếp ngẫu nhiên, hãy áp dụng chúng nhằm viết các câu theo thì sau này gần

Use these jumbled words khổng lồ make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | khổng lồ | going | notAre you not going to drive anymore?not | he | telephone | to | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | lớn | aren’t | manager | ngân hàng | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | to | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | to lớn | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | khổng lồ | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to | going | her | khổng lồ | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | lớn | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | khổng lồ | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going lớn telephone the police?Aren’t you going to lớn see the ngân hàng manager?Are they not going to lớn plant the trees?Are you not going khổng lồ play tennis tomorrow?Isn’t Simon going lớn look for a new job?Aren’t you going to give her a present?Is Mr. Jones not going to stop smoking?Aren’t your brothers going to lớn learn German?

5. Sử dụng những từ trong ngoặc với “going to” để xong các cấu hỏi, viết đúng lại tin tức và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets và “going to” to bởi the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going khổng lồ have a new car?We aren’t going to buy a new car.We are going khổng lồ look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. Lớn India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Tả Cái Cặp Lớp 4 ❤️️15 Bài Văn Tả Chiếc Cặp Lớp 4 Ngắn Gọn Nhất

Đáp án:

Are you going to cut the grass?I am not going to work in the garden.I am going to clean the windows.Are the Scotts going to lớn build a new house?They are not going khổng lồ have a house.They are going to rent a flat.Is your dad going to watch the football match?He is not going to stay at home.My parents are going to vị some shopping.Is your sister going lớn fly khổng lồ India?She is not going khổng lồ fly lớn India.My friends are going khổng lồ visit India.