Bài tập tiếng anh 11 có đáp an

     
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... Coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 20 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C trăng tròn D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 có đáp an

C...
*

... Mẫu điện chạy qua acquy bài xích Một đèn điện ghi 3V-3W lúc đèn sáng sủa bình thường, năng lượng điện trở đèn gồm cực hiếm A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài Để đèn 120V- 60W sáng thông thường mạng điện hiệu năng lượng điện 220V, tín đồ ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài xích 2: Một đoạndây dẫn tất cả chiều lâu năm 10cm, tất cả chiếc điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, góc thích hợp dây dẫn cảm ứng từ 300 Lực từ tác dụng lên cái điện bao gồm giá bán trị: A 5.10-3N; ... đôi mươi V D 40 V bài xích giữa hai tụ phẳng bí quyết cm bao gồm hiệu điện 10 V cường độ điện ngôi trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m bài bác 10 Một tụ năng lượng điện phẳng có hai bao gồm dạng hình trụ bán kính (cm),...
*

... Tích bản(m2); d: khoảng chừng A bài bác tập bài xích 1: Năm tụ điện đồng nhất nhau, tụ bao gồm điện dung C = 50 µF , mắc song song với Điện dung tụ là: A 10 µF B 50 µF C 250 µF D giá trị khác bài xích 2: Một tụ năng lượng điện mắc ... Chiếc điện chạy qua acquy bài bác Một đèn điện ghi 3V-3W khi đèn sáng sủa bình thường, năng lượng điện trở đèn tất cả quý giá A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài xích Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng điện gồm hiệu điện 220V, fan ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài xích 2: Một đoạndây dẫn chiều nhiều năm 10cm, bao gồm cái điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, tất cả góc đúng theo dây dẫn cảm ứng từ 300 Lực từ tính năng lên cái điện gồm giá trị: A 5.10-3N;...
*

... T ca A l: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H10O5 D C12H22O11 Cõu 2: t chỏy hon ton 2,25 g mt gluxit X công nhân dựng va ht 1,68 lit khớ oxi ktc Cụng thc thc nghim ca X l: A (C6H10O5)n B (C12H22O11)n C (C5H8O4)n ... Cõu 24: trng thỏi t nhiờn cacbon cha hai ng v 12 C v 13 C Bit lng nguyờn t trung bỡnh ca cacbon M =12, 011.Xỏc nh thnh phn % cỏc ng v: A 98% v 12% B 50% v 50% C 98,9% v 1,1% D 0,98% v 99,2% ... + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O A 3, 28, 16, 6, 9, 28 B 6, 14, 18, 12, 18, 14 C 6, 28, 36, 12, 18, 28 D 6, 14, 36, 12, 18, 14 Cõu 9.Cho phn ng húa hc sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút;( không nói phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 trăng tròn A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English to lớn us at quang đãng Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 trăng tròn A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English khổng lồ us at quang quẻ Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
... After breakfast , she (get) ………… dressed & goes to lớn school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’clock & (finish) ………… at 11.20 After school, she (do) ………… home and has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? nam : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you and Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes to bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect size or tense of the verbs...
... France presented the Statue of Liberty lớn the United States in 187 6 (Use passive form) => Viet nam giới is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful city belong khổng lồ Khanh Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... Reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A khổng lồ fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...

Xem thêm: Anh Trai Tôi Là Khủng Log Tập 19, Anh Trai Tôi Là Khủng Long


... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, gồm ý thiên về, gồm khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; xứng đáng kể, đáng ý ... Phía nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sv năm máy hai đh - associate (adj.): kết hợp, công tác làm việc - junior (n.): sinh viên đại học học lớp ngay thức thì lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... At the moment A.to watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** thử nghiệm *** TUYỂN TẬP TESTS LỚP 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… demo of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
... (adj.): bao gồm ý sẵn sàng, gồm ý thích, gồm ý thiên về, tất cả khuynh hướng, bao gồm chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tất cả tiếng, trứ danh; đáng kể, xứng đáng ý ... As both a creative và a destructive (10) _ New vocabulary: - khổng lồ be derived from: tất cả xuất phát từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical (adj.): thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English & Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... There by motorbike On Sundays, my sister & I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... D.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... As you like provided you show them to lớn .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII thử nghiệm I Choose the correct answer: (3m) Would you like tennis, Nam? ... Interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog và …………… a phái mạnh is ,too b is phái mạnh ,too c.So does nam d a và c are correct 78 .The doctor...
... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked khô giòn if many tourists ... Quang đãng Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu mang đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng đến 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu mang lại ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8. a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult khổng lồ learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...

Xem thêm: Ký Hiệu Tính Từ Trong Tiếng Anh, Giới Từ Kí Hiệu Là Gì


... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đồ vật ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) thiết bị ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) từng ý lựa chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) mỗi ý lựa chọn ghi...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8