Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (82.67 KB, 5 trang )


Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Bản quyền trực thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm mọi hành vi xào nấu vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A. Thursday B. Turtle C. Nurse D. Future2. A. Night B. Autumn C. N ose D. N eck

Exercise 2: Write the missing letter

1. ______unday2. ______riday3. ______aturday4. ______uesday5. ______onday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. When vị you ________ English, Mai? - I have it on Monday and FridayA. Has

B. HaveC. HavesD. Having

2. Vày you have go to school today? - No, I ___________.A. Don’t


B. DontC. DoD. Didn’t

3. My mother often ___________ lớn the supermarket on Sunday.A. Goes


(2)

D. Go

4. _________ subject vì chưng you lượt thích best? - I like English.A. What

B. HowC. WhereD. Why

5. _______ she visit her uncle on Sundays? - No, she ________.A. Do/ don’t

B. Is/ isn’tC. Does/ doesD. Does/ doesn’t

6. I go _________ on Saturdays.A. Swimming

B. SwimingC. Swim

D. To lớn swimming

7. _______________? - I am MalaysianA. Where are you from?

B. Where is your nationality?C. Where vày you come from?D. What nationality are you?

8. Miss Hien is ________ Maths teacher.A. She

B. HeC. HerD. Hers


(3)

1. What she (do) on Mondays?

_____________________________________2. How he (spell) his name?

_____________________________________3. Tomorrow (be) Friday

_____________________________________

Exercise 5: Read the passage & answer the questions

Hello. My name is Paul. I go khổng lồ school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdaysand Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go khổng lồ the library on Tuesdaysand watch TV on Fridays. At weekends, I bởi vì not go khổng lồ school. On Saturdays, I go
swimming. I also ride my xe đạp on Saturdays. On Sundays, I draw a picture & playchess. This is my week.

1. What is his name?

_____________________________________2. What does he vày on Tuesdays?

_____________________________________3. Does he go to school at weekends?

_____________________________________

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. Linda doesn’t (A) like Science (B). She lượt thích (C) music (D).

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 3

2. The children (A) are playing (B) chess on (C) the living room (D).

Xem thêm: Hội Thi Cắm Hoa Ngày 20-11, Bài Thuyết Trình Cắm Hoa 20/11 Hay Nhất (6 Mẫu)

3. Where (A) vì you have (B) Maths? - We have Maths on (C) Tuesday and Friday (D).

Xem thêm: Kể Chuyện Con Vịt Xấu Xí Trang 37 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2, Truyện Cổ Tích: Vịt Con Xấu Xí

Exercise 7: Reorder the words khổng lồ have correct sentences


(4)

_____________________________________

-The

end-Đáp án bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. D2. B

Exercise 2: Write the missing letter

1. Sunday2. Friday3. Saturday4. Tuesday5. Monday

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B 2. A 3. A 4. A

5. D 6. A 7. D 8. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What does she bởi on Mondays?2. How does he spell his name?3. Tomorrow is Friday.

Exercise 5: Read the passage và answer the questions

1. His name is Paul.2. He goes to lớn the library3. No, he doesn’t


Exercise 6: Circle the mistake in each sentence


(5)

3. A (Where => When)

Exercise 7: Reorder the words khổng lồ have correct sentences

1. What vị you bởi vì in the morning?

2. They go lớn school from Monday khổng lồ Friday.3. When vày you have on English and Maths?


Tài liệu liên quan


*
bài xích tập vật dụng Lý lớp 11 cả năm bao gồm đáp án 4 6 103
*
bài xích tập trang bị Lý lớp 11 cả năm có đáp án 9 2 14
*
bài bác tập vật dụng lý lớp 10 cả năm bao gồm đáp án 46 3 4
*
200 BAI TAP ON THI LOP 10 nam 2011( co DAP AN) 18 524 3
*
bài bác tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình new Unit 3: What day is it today? 4 3 25
*
giờ Anh lớp 4 Chương trình bắt đầu Unit 3: What day is it today? 6 1 2
*
tuyển chọn tập 5 bài thi test vào lớp 10 môn Toán tất cả đáp án 11 1 2
*
tu vung tieng anh lop 4 unit 3 chuong trinh moi what day is it today 2 137 0
*
giai bai tap sgk tieng anh lop 4 chuong trinh moi unit 3 what day is it today 14 173 0
*
giai bai tap sbt tieng anh lop 4 chuong trinh moi unit 3 what day is it today 6 225 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.44 KB - 5 trang) - Tải bài xích tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today? - giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 3 gồm đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×