Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

     

Bài có đáp án. Bài bác tập Trắc nghiệm tiếng anh 4 unit 6: Where"s your school? ( chạy thử 1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Exercise 1: Choose the odd one out.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

1.

A. PUPILB. CLASSROOMC. FRIENDD. CLASSMATE

2.

A. RUBBERB. RULERC. TEACHERD. NOTEBOOK

3.

A. VILLAGEB. VOLLEYBALLC. BASEBALLD. SOCCER

4.

A. DOGB. CATC. STUDYD. RABIT

5.

A. STREETB. ROADC. AVENUED. TRAIN

Exercise 2:Complete the word with missing letters.

1. Her _ _assroom is on the third floor. It"s very beautiful.

A. BlB. PlC. DlD. Cl

2. My school is in the vi_ _age. It"s small.

A. LlB. SsC. MmD. Tt

3. The teach_ _ is coming. Let"s keep silenced.

A. OrB. ErC. ArD. Ir

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentences.

1. ______ class are you in? - I am in class 4D.

A. WhenB. WhichC. WhatD. Where

2. Where is your sister? - She"s in the living room. She"s _____ TV.

A. SeeB. WatchC. SeeingD. Watching

3. What class is he in? - He"s in_____ 4A.

Xem thêm: Bài Viết Số 1 Ngữ Văn 6 - Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 6 (Đề 1 → Đề 5)

A. CslasB. ClssaC. ClassD. Sclass

4. How many _____ vày you have at school? - I have four.

A. SubjectsB. SabjectsC. SubjektsD. Subjecst

5. My house is _____ Le Niem Street.

A. OutB. OnC. OfD. With

Exercise 4: Read the text and choose the correct answer.

I am Minh Ngoc. I am a pupil at Sky Primary School. My school is small. It"s on Ly Thuong Kiet Street. I learn lots of subjects here such as: Maths, Vietnamese, English, PE, IT & music. English is my favourite subject. I don"t lượt thích Maths beacause it"s difficult. I have two close friends. They are Phong & Linh. Phong loves Maths and Linh loves Vietnamese. We are good friends.

1. Minh Ngoc"s school is _____.

A. BigB. BeautifulC. SmallD. Cheap

2. Minh Ngoc has ____ close friends.

A. FourB. OneC. ThreeD. Two

3. Phong loves Maths and Linh loves _____ .

A. MusicB. VietnameseC. ScienceD. PE

Exercise 5: Choose the correct sentence.

1.

A. My classroom is on the second floor.B. My classroom is in the second floor.C. My classroom is on a the second floor.D. My classroom"s is on the second floor.

2.

A. There is one hundred pupils in my school.B. Theze is one hundred pupils in my school.C. These are one hundred pupils in my school.D. There are one hundred pupils in my school.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tổng Quát Khái Niệm Bếp Trưởng Tiếng Anh Là Gì ? Bếp Trưởng Trong Tiếng Anh Là Gì

3.

A. My schuul is on Tran Hung Dao street.B. My school is on Tran Hung Dao street.C. My school is in Tran Hung Dao street.D. My school is ofTran Hung Dao street.