Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Có Đáp Án

     
... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going khổng lồ spend two weeks in thành phố new york last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án


*

... Education C children’s health D how lớn build a strong society ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP (2 012- 2013) MÔN TIẾNG ANH 12 (CHUẨN) THỜI GIAN: 60 PHÚT Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate ... Make INTERNAL CIRCULATION Graduation exam đánh giá Grade 12 English Tonhu3h70 11 You shouldn’t stare ………….people.It’s rude A on B with C for D at 12 She paid me a very charming compliment _my paintings ... Grade 12 English Tonhu3h70 A literature B music C chemistry D geography 11 Secondary education in Hong Kong is largely based on the British education _ A level B work C base D system 12 He...
*

... She asks me, (27) _ last night I was tired ( 28) _ work so I went with her lớn a dance We had a great time! bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp theo 21 a similar b the same c alike d different ... Jim does? a He’s a tennis player b He’s a khách sạn clerk c He’s a travel agent d He’s a swimmer Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp theo kiểm tra I Choose the word that has the underlined part pronounced ... But c however d a và b are correct 26 a in b at c on d when bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp theo 27 a morning b evening c night d a & b 28 a in b at c on d since V Read the following passage and...
*

... COMPREHENSION .82 UNIT 10 : RECYCLING 84 thử nghiệm 84 demo 85 chạy thử 87 kiểm tra 89 * LISTENING COMPREHENSION .91 UNIT 11: TRAVELING AROUND ... THE WORLD 1 18 test 1 18 demo 122 thử nghiệm 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 demo 1 28 demo ... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are...
*

... Thử nghiệm OF UNIT 12 ………………………………………… 117 11 PRACTICE thử nghiệm OF UNIT 13 ………………………………………… 120 12 PRACTICE kiểm tra OF UNIT 14 ………………………………………… 124 13 PRACTICE test OF UNIT 15 ………………………………………… 127 14 PRACTICE ... 11 She lunch by the time we arrived A had finished B finished C have finished D finishing 12 This record-shop be a book-shop a few years ago A used khổng lồ B use C used D used 13 I couldn"t ... Missed the last train! B: Never mind, I _ A will walk B will be walking C walk D will have walked 12 Whenever she came lớn see me, she _ something to lớn my children A would give B had given C will...
*

... Spaces It’s also a very clean đô thị Most of the people (27) _in high rise flats in different parts of the island The business district is very modern with lots of high new office buildings Singapore ... He arrived there on time In the morning, he visited the National Gallery, Big Ben and the Hyde Park In the afternoon, he bought a dictionary and a small disc with the words “Oxford University” ... THE FIRST SEMESTER EXAMINATION-002 Read the text and then choose the correct answers by circling A, B, C or D Singapore is an island đô thị of about three million people It’s beautiful (26) _with...
... Can the truyền thông media be classified? A five B four C three D two 38 Television and radio are A print truyền thông media B broadcast truyền thông C visual truyền thông D audio truyền thông media 39 In the United States, five-minute news ... Generally divided into radio & television Radio news is the one that you listen to In the United States, many radio stations broadcast five minutes of news every hour Television news is the one ... Country and in the world The news media can be classified into two general categories: the categories of print truyền thông and electronic truyền thông media Print media use the written material to communicate news...

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 12 This Is My House Trang 48, 49 Sách Bài Tập


... _ 36 Hanoi will be partially cloudy It is the capital of Vietnam  Hanoi, which is the capital of Vietnam, will be partially cloudy _ 37 They have just produced a new kind of plants ... Họp III WRITING: Use the given word khổng lồ make sentences 31 they/enjoy/watch kích hoạt films  They enjoy watching action films. 32 Chistmas Day/people/receive/greeting ... Started playing tennis in 2003  They have played tennis since 2003. 40 If she had time, she would visit her friend  She won’t visit her friend because she has no time. ...
... Time For me, the internet is a wonderful invention of modern life It (30) our world a small village 26 A On B At C In D For 27 A communication B communicating C communicate D communicates ... / my friend / I / go / picnic  Yesterday was a beautiful day, so my friend and I went on a picnic. _ 33 Hoa / wish / she / can visit / parents  Hoa wishes that she could visit her parents ... Convenient way for me to lớn get information I can also (27) with my friends and relatives by (28) of email or chatting However, I don’t use the mạng internet very often because I don’t have ( 29) ...
... Dưỡng, gồm khả bội phản ứng chậm rãi Câu 24 mộc nhĩ men thuộc giới A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực đồ vật Câu 25 Địa y sinh thiết bị thuộc giới A khởi sinh B nấm mèo C nguyên sinh D thực vật dụng Câu 26 Thực vật gồm nguồn ... Hệ sinh thái Câu 19 trái đất sinh trang bị phân một số loại thành đội theo trình tự bự dần là: A giới ­ ngành ­ lớp ­ ­ họ ­ bỏ ra ­ loại B loại ­ ­ họ ­ chi ­ lớp ­ ngành ­ giới C loại ­ chi­ bọn họ ­ ­ lớp ... Hệ khác Câu 17 Tập vừa lòng sinh vật sống rừng nước nhà Cúc Phương A quần thể sinh đồ vật B thành viên sinh trang bị C cá thể quần thể D quần làng sinh thứ Câu 18 rất nhiều rùa hồ nước Hoàn kiếm là: A quần thể sinh vật...
... 3x – y + = 2) do (β) // (α) cần (β) bao gồm phương trình 2x + 2y – z + D = (D ≠ 17) Mặt mong (S) bao gồm trọng điểm I(1; –2; 3), nửa đường kính R = Đường tròn tất cả chu vi 6π cần tất cả nửa đường kính r = khoảng cách từ I cho tới (β) ... (m tham số) (1) 1) khảo sát điều tra biến thi n vẽ đồ dùng thị hàm số (1) m = 2) Tìm quý hiếm m để đồ thị hàm số (1) bao gồm điểm rất đại, điểm rất tiểu, đồng thời hồnh độ điểm cực tiểu nhỏ tuổi Câu II (2 điểm) 1) Giải ... + m + chứng minh với m, 2( x + m) hàm số ln gồm rất trị khoảng cách hai điểm rất trị khơng nhờ vào m gợi ý  y tất cả CĐ, CT Câu I: 2) (Cm) Ox điểm chung tách biệt ⇔  y = y = ⇔ m = ±1 CT...
... When she finished (6 ) work, she asked them lớn wait và brought their medical records (7 ) doctor john After that, doctor John called (8 ) in, one (9 ) one, and asked them (1 0) their health ... Heavier than Lan (Which) There is a lot of dust here so I must wear a mask (Why) No, Miss Thanh didnt work there last year ( Did) The worker works in the paper warehouse (Where) Mr Hoang ... Have C Yes, I D Yes, I did bài xích 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống đoạn văn sau Yesterday, Jane & her classmates (1 ) a medical check up at the school clinic First, they (2 ) in their medical records...
... 18b Write the correct comparative for these sentences The Mississippi"s longer than_ the Thames,...

Xem thêm: Top 8 Bài Cảm Nghĩ Về Người Thân Trong Gia Đình Lớp 7, Top 8 Bài Cảm Nghĩ Về Người Thân Siêu Hay


xây cất lại bài tập tiếng anh lớp 8 cùng lớp 9 ở một số trong những đơn vị bài học tập trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với đối tượng người sử dụng học sinh đào tạo và giảng dạy


... Cần thiết kế l số tập số đối chọi học sách giáo khoa lớp 8+ 9 mang lại phù đúng theo cùng với học sinh nhằm 1-1 giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó, góp học sinh tập trung hơn, hào hứng học nghe IV.BÀI HỌC ... Thực yêu ước tập nghe giáo viên yêu cầu thiết kế l số tập số 1-1 học sách giáo khoa lớp 8+ 9 mang đến phù hòa hợp với học sinh nhằm mục đích đơn giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó, góp học tập sinh tập trung ... Tế học kỹ nghe học tập sinh học tập trăn trởû suy nghó tìm phương án nhằm đẩy mạnh hiệu dạy nghe mang lại học sinh khối 8+ 9 là: Thiết kế lại tập nghe số 1-1 học tập sách giáo khoa tiếng Anh 8, 9 nhằm phù hợp cùng với đối...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2