Bài tập tiếng anh 8 chương trình mới bài 4: our customs and traditions có đáp án

  -  

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 8 chương trình mới bài 4: our customs and traditions có đáp án

Question 1:A. Cutlery B. Hostress C. Reflect D. Manner

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 2: A. Social B.course C.clockwise D.cutlery

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A vạc âm là /ʃ/ những đáp án sót lại phát âm là /k/

Question 3:A. Palm B. Manner C. Sharp D. Father

Đáp án:B

Giải thích:Đáp án B phát âm là /æ/ những đáp án sót lại phát âm là /ɑː/

Question 4:A. Social B. Host C. Spot D. Cold

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phát âm là /ɒ/ những đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 5:A.unity B.unique C.upwards D. Music

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phạt âm là /ʌ/ những đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 6:A. Kidding B. Unity C. Compliment D. Oblige

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D phân phát âm là /ai/ các đáp án sót lại phát âm là /i/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different bít tất tay pattern from others.

Question 7:A. Generation B. Situation C. Historical D. Information

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm trang bị 2, các đáp án còn sót lại trọng âm trang bị 3

Question 8:A. Filmstrip B. Custom C. Offspring D. Prepare

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm thiết bị 2, các đáp án sót lại trọng âm lắp thêm nhất

Question 9:A. Traditional B. Scientific C. Generation SD. Volunteering

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm lắp thêm 2, những đáp án sót lại trọng âm máy 3

Question 10:A. Oblige B. Offspring C. Manner D. Filmstrip

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm lắp thêm 2, những đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ nhất

Question 11:A. Compliment B. Belongings C. Cutlery D. Confident

Đáp án:B

Giải thích:Đáp án B trọng âm sản phẩm công nghệ 2, các đáp án còn lại trọng âm trang bị nhất

Question 12:A. Clockwise B. Hostess C. Reflect D. Table

Đáp án:C

iải thích:Đáp án C trọng âm đồ vật 2, những đáp án còn lại trọng âm vật dụng nhất

Question 13:A. Informal B. Belongings C. Society D. Generation

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm sản phẩm 3, các đáp án còn sót lại trọng âm vật dụng 2

Question 14:A. Customer B. Suitable C. Amazing D. Sociable

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm thứ 2, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ nhất

B. Vocabulary và Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1:We reached the house after __________ for almost an hour.

A. Cycled B. Khổng lồ cycle C. Cycling D. Cycle

Đáp án:C

Giải thích:after + Ving: sau khi làm gì

Dịch:Chúng tôi mang lại ngôi nhà sau khoản thời gian đạp xe ngay sát 1 giờ đồng hồ đồng hồ.

Question 2:Our customs are passed __________ from generations lớn generations.

A. Down B. Up C. Khổng lồ D. Over

Đáp án:A

Giải thích: các từ “pass st down => be passed down”: được truyền lại

Dịch:Các phong tục của ta được giữ lại từ cố gắng hệ này sang nắm hệ khác.

Question 3:Some fortune tellers can read your future by looking __________ your palm.

A. To lớn B. In C. At D. For

Đáp án:C

Giải thích:look at st: quan sát vào loại gì

Dịch:Một vài thầy bói hoàn toàn có thể đoán tương lai bằng cách nhìn vào lòng bàn tay.

Question 4:I’m so __________ about exploring customs of your country

A. Excited B. Interested C. Fond D. Keen

Đáp án:A

Giải thích:cấu trúc be excited about = be interested in = be fond of = be keen on: thích làm gì

Dịch:Tôi rất hào hứng muốn tìm hiểu phong tục của nước bạn.

Question 5:Although I have never been lớn the place, it has a __________ of belonging khổng lồ me.

A. Prong B. Palm C. Course D. Sense

Đáp án:D

Giải thích:cụm trường đoản cú “sense of belonging” cảm giác thân thuộc

Dịch:Dù tôi không tới chỗ kia bao giờ, tôi thấy vị trí đó hết sức quen.

Question 6:Some Vietnamese schools make students wear Ao Dai, the __________ dress of Vietnam.

A. Tradition B. Traditional C. Traditions D. Traditionally

Đáp án:B

Giải thích:traditional dress: phục trang truyền thống

Dịch:Một vài trường học của nước ta yêu cầu học viên mặc áo dài, trang phục truyền thống của dân tộc.

Question 7:Can you tell me what is the difference __________ custom & tradition?

A. In B. Of C. Among D. Between

Đáp án:D

Giải thích:the difference between st and st: sự khác biệt giữa đồ vật gi và dòng gì

Dịch:Bạn có thể nói tôi biết sự khác nhau giữa phong tục là truyền thống không?

Question 8:Before beginning the meal, we should __________ for the oldest person khổng lồ start.

A. Wait B. To wait C. Waiting D. Waited

Đáp án: A

Giải thích:động từ bỏ khuyết thiếu thốn should + V: đề xuất làm gì

Wait for sb: chờ đón ai

Dịch:Trước khi ban đầu bữa ăn, chúng ta nên chờ bạn lớn tuổi nhất ăn trước.

Question 9:You don’t have __________ tips for the waiters in Vietnam.

A. Leave B. Leaving C. To leave D. Left

Đáp án:C

Giải thích:động tự khuyết thiếu thốn “have lớn V”: rất cần được làm gì

Dịch:Bạn không cần phải để lại tiền boa cho giao hàng bần sinh sống Việt Nam.

Question 10:My mother taught me some table __________ when I was young.

A. Manners B. Unities C. Prongs D. Offsprings

Đáp án:A

Giải thích:cụm từ “table manners”: phép tắc ăn uống

Dịch:Mẹ dạy dỗ tôi một ít phép tắc nhà hàng khi tôi còn bé.

Question 11:My teacher paid me a __________ because I finished all difficult tasks.

A. Cutlery B. Compliment C. Offspring D. Manner

Đáp án:B

Giải thích:cụm tự “pay sb a compliment”: sử dụng nhiều ai

Dịch:Cô giáo khen tôi vị đã xong xuôi hết bài bác tập khó.

Question 12:This filmstrip __________ the daily routines of a typical Vietnamese family.

A. Reflects B. Accepts C. Obliges D. Sprays

Đáp án:A

Giải thích:reflect: làm phản ánh

Dịch:Đoạn phim này đề đạt nhịp sống bình thường của 1 gia đình Việt tiêu biểu.

Question 13:He __________ try lớn be more punctual; or else, the manager will get angry.

A. Must B. Should C. Need D. May

Đáp án:B

Giải thích:động trường đoản cú khuyết thiếu thốn “should + V”: đề nghị làm gì

Dịch:Anh ấy nên nỗ lực đúng giờ hơn, không thì người có quyền lực cao sẽ khó tính đó.

Question 14:He came up with the solution __________ every problems.

A. In B. At C. For D. To

Đáp án:D

Giải thích:solution to st: giải pháp cho mẫu gì

Come up with: này ra ý tưởng

Dịch:Anh ấy nảy ra chiến thuật cho mọi vấn đề.

Question 15:It’s a custom in the USA as people use __________ in all meals.

A. Cutleries B. Offsprings C. Belongings D. Tips

Đáp án:A

Giải thích:cutlery: bộ đồ dao dĩa sử dụng trong bữa ăn

Dịch:Đó là phong tục bên Mỹ khi bạn ta cần sử dụng dao cùng dĩa trong mỗi bữa ăn.

C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Bowing is nothing less than an art form in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school. For tourists, a simple inclination of the head or an attempt at a bow at the waist will usually suffice. The duration và inclination of the bow is proportionate to lớn the elevation of the person you’re addressing. For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow; an office superior might get a slow, extended, 70-degree bow. It’s all about position và circumstance.

There is no tipping in any situation in japan — cabs, restaurants, personal care. To tip someone is actually a little insulting; the services you’ve asked for are covered by the price given, so why pay more? If you are in a large area like Tokyo and can’t speak any Japanese, a waiter or waitress might take the extra money you happen khổng lồ leave rather than force themselves to khuyễn mãi giảm giá with the awkward situation of explaining the concept of no tipping in broken English.

Question 1:Japanese children are taught to bow from little age.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “Bowing is nothing less than an art khung in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school.”.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 15 Năm 2016, Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 15 Năm Học 2016

Dịch: Cúi chào không gì hơn là một trong loại thẩm mỹ và nghệ thuật ở Nhật, sự kính trọng này được gieo vào đầu hầu hết đứa trẻ tức thì từ khi đi học.

Question 2:The duration và inclination of a bow doesn’t depend on who you greet

A. True B. False

Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “The duration and inclination of the bow is proportionate khổng lồ the elevation of the person you’re addressing.”.

Dịch:Thời lượng với góc cúi xin chào sẽ cân xứng với vai vế của người nhiều người đang chào hỏi.

Question 3:A lightning-fast 30-degree bow is used for friends.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow”.

Dịch:Ví dụ như, một người bạn cũng có thể sẽ nhận được mẫu cúi đầu nhanh 30 độ.

Question 4:You need lớn tip when using cabs, restaurants, healthcare in Japan.

A. True B. False

Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “There is no tipping in any situation in japan — cabs, restaurants, personal care.”.

Dịch:Không bao gồm chuyện boa tiền bên dưới mọi trường hợp ở Nhật, bao gồm taxi, nhà hàng quán ăn và chăm lo cá nhân.

Question 5:Japanese find tipping a little insulting.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “To tip someone is actually a little insulting…”.

Dịch:Boa tiền ai đó được coi là khá xúc phạm họ.

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Jeans are very popular with young people all over the world. Some people say that jeans are the "uniform" of youth, but they haven"t always been (6) _________. The story of jeans started almost two hundred years ago. People in Genoa, Italy made pants. The clothes made in Genoa (7) _________called " jeanos". The pants were called "jeans". In 1850, a salesman in California began selling pants made (8) _________canvas. His name was Levi Strauss. Because they were so strong, "Levi"s pants became popular with gold miners, farmers & cowboys. Six year later, Levis began making his pants with blue cotton cloth from denim. Soon after, factory workers (9) _________ the United States và Europe began (10) _________ jeans. Young people usually didn"t wear them.

Question 6:A. Usual B. Chất lượng C. Traditional D. Popular

Đáp án:D

Giải thích:popular: phổ biến

Dịch:Một số người cho rằng quần bò là “đồng phục” của giới trẻ, nhưng trước đó quần bog không có phổ biến như vậy.

Question 7:A. Are B. Were C. Is D. Was

Đáp án:B

Giải thích:câu tiêu cực thời vượt khứ đơn với nhà ngữ số nhiều: “were + P2”

Dịch:Loại vải làm ở Genoa được gọi là “jeanos”.

Question 8:A. Of B. With C. From D. To

Đáp án:A

Giải thích:cấu trúc “be made of st”: được làm từ…

Dịch:Vào năm 1980, một yêu quý lái bạn Cali bước đầu bán quần làm cho từ vải can-vát.

Question 9: A. On B. In C. At D. From

Đáp án:B

Giải thích:in + địa danh: ở…

Dịch:Ngay sau đó, các công nhân nhà máy sản xuất ở Mỹ với châu Âu bắt đầu mặc trang bị jeans.

Question 10:A. Wear B. Wore C. Wears D. Lớn wear

Đáp án:D

Giải thích:cấu trúc begin to lớn V: bắt đầu làm gì

Dịch:Ngay sau đó, các công nhân nhà máy ở Mỹ với châu Âu bắt đầu mặc vật jeans.

Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questions

HOW to lớn USE NAPKINS IN AN AMERICAN RESTAURANT?

As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your lap. Vày not shake it open. At some very formal restaurants, the waiter may vày this for the diners, but it is not inappropriate to lớn place your own napkin in your lap, even when this is the case. The napkin rests on the lap till the over of the meal. Vì not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to lớn wipe your nose!

If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it to the left or right of your plate. Vị not refold your napkin or wad it up on the table either. Never place your napkin on your chair. At the over of the meal, leave the napkin semi-folded at the left side of the place setting. It should not be crumpled or twisted; nor should it be folded. The napkin must also not be left on the chair.

Question 11:As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your __________.

A. Lap B. Knees C. Chest D. Head

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your lap.”.

Dịch:Ngay sau thời điểm ngồi xuống, hãy chuyển khăn ăn uống từ chỗ chúng ta ngồi, gỡ nó ra và để lên trên lòng bạn.

Question 12:Does the napkin rest on the lap till the kết thúc of the meal?

A. Yes, it iss B. No, it doesn’t C. Yes, it does D. No, it isn’t

Đáp án:C

Giải thích:Dựa vào câu: “The napkin rests on the lap till the over of the meal.”.

Dịch:Khăn ăn uống sẽ sinh hoạt trên đùi bạn cho tới cuối bữa.

Question 13:What shouldn’t we do with the napkin?

A. Clean the cutlery

B. Wipe your face

C. Wipe your nose

D. All answers above

Đáp án:D

Giải thích:Dựa vào câu: “Do not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to lớn wipe your nose!”.

Dịch:Đừng lau dao nĩa bởi khăn ăn, thuộc đừng có lau mặt và không lúc nào được dùng làm hỉ mũi.

Question 14:If you excuse yourself from the table, should you loosely fold the napkin?

A. Yes, we should B. No, we shouldn’t

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it khổng lồ the left or right of your plate.”.

Dịch:Nếu cần rời bàn sớm, hãy gấp hờ loại khăn ăn và nhằm sang trái hoặc nên của đĩa ăn.

Question 15:The napkin _________ be left on the chair.

A. Mustn’t B. Can’t C. Needn’t D. Haven’t

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “The napkin must also not be left on the chair.”.

Dịch:Không được để khăn ăn trên ghế.

Xem thêm: Thứ Tự Sắp Xếp Tính Từ Trong Tiếng Anh, Từ A Đến Z Về Tính Từ Trong Tiếng Anh

D. Writing

................................................................................