BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÂU ĐIỀU KIỆN MỨC ĐỘ LUYỆN THI THPT

     
bài xích tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài xích tập trắc nghiệm về từ bỏ vựng lớp 12
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12 có đáp án với lời giải cụ thể bài bác tập trắc nghiệm về Câu Điều khiếu nại lớp 12

Lời giải chi tiết:

Ở thì hiện tại tại, câu khẳng định ta có thể dùng trợ rượu cồn từ "do/does" trước động từ để thừa nhận mạnh.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện mức độ luyện thi thpt

Ví dụ:

I bởi vì understand you. (Tôi quá phát âm bạn.)

If I do stay, I"ll let you know. (Nếu tôi chắc chắn rằng ở lại, tôi sẽ cho chính mình biết.)


Lời giải chi tiết:

Ta khôn cùng ít lúc thấy động từ khuyết thiếu được áp dụng trong mệnh đề "If". Mặc dù nhiên, thực tiễn chúng vẫn được sử dụng trong các trường hòa hợp sau:

- If + S + will/ would: nếu như …. Vui lòng/ nếu như … chịu

Ví dụ: If you will/ would wait me for a moment, I will inform my director of your presence. (Nếu các bạn vui long ngóng tôi một lát, tôi sẽ thông báo với người có quyền lực cao của tôi về sự xuất hiện của bạn.)

If you will listen to my explanation, I’m sure you won’t be angry any more. (Nếu các bạn chịu nghe tôi giải thích, tôi vững chắc rằng các bạn sẽ không giận dữ nữa.)

- If + S + should + V: Ví phỏng như là (diễn tả một điều khó hoàn toàn có thể xảy ra)

If the chair should break, Paul can fix it for you. (Ví phỏng như thể cái ghế hỏng, Paul rất có thể sửa nó cho bạn).

--> B là đáp án đúng.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : If he had got half a mark more, he ______in the exam.

A wouldn’t fail B wouldn’t have failedC won’t failD won’t be failing

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : “Did you need help with your math last night ?”

“ If I had had, I ____you”.

A would callB calledC would have calledD will call

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 :  “John went lớn the hospital alone .” “ If _____, I would have gone with him.”

A had he told meB he had told meC he has told meD he would tell me

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : “My monster made me work overtime again. ”

“ If I were you , I______my job.”

A would quit B will quitC must quitD quit

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : “Remember the day I drove you to airport ?”

“ If you hadn’t ____me, I would have been late.”

A takeB taking C tookD taken

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Nobody told me about your trouble. I ____you if I ____ about it.

A would have helped-----had knownB would have helped-----knewC would have helped----would knowD would help---know

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : If you____salt on ice, it _____.

A put---will meltB would put ------meltsC will put----will metD put---- melted

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Trong 4 câu trả lời đề bài đưa ra thì A là đáp án đúng nhất. Tuy vậy ta nghe biết câu đk loại 0 là câu điều kiện nói đến những trả định luôn đúng. Tuy vậy đề bài ra không tồn tại đáp án của câu điều kiện loại O với như ta đã biết câu điều kiện loại một là câu điều kiện rất có thể xảy ra ở lúc này và tương lai đề xuất nếu ta áp dụng câu đk loại 1 thì cũng không sai trong trường hòa hợp này.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : If he _____now , he_____ the rush hour.

A leaves----missesB leaves----will missC leaves----would missD will leave-----will miss

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : vì you think there would be less conflict in the world if all people……the same language?

A spokeB speakC had spoken D will speak

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : If you can give me one good reason for your acting like this, …….this incident again.

A I will never mention B I never mentionC will I never mentionD I don’t mention

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : If you had told me that was going khổng lồ happen, I…….it.

A would have never believed B don’t believe C hadn’t believed D can’t believe

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : If Jake ……….to go on the trip, would you have gone?

A doesn’t agree B didn’t agree C hadn’t agreed D wouldn’t agree

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : If you ….., I would have brought my friends over lớn your house this evening to watch TV, but I didn’t want lớn bother you.

A had studied B studied C hadn’t been studyingD didn’t study

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : If someone…..into the store, smile and say, “ May I help you?”

A comesB came C would come D could come

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : “ Here’s my phone number.”

“ Thanks. I’ll give you a điện thoại tư vấn if I …….some help tomorrow.”

A will need B need C would need D needed

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : If I weren’t working for an accounting firm, I….in a bank.

A work B will work C have workedD would be working

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : The death rate would decrease if hygienic conditions …..improved.

A was B is C wereD had been

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi trăng tròn : The education in Japan…..if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A would go down B would have gone downC went down D had gone down

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : If there….., the rice fields could have been more productive.

Xem thêm: Oh My God Là Gì ? Oh My God Hay Ôi Chúa Ơi? Oh My God Hay Ôi Chúa Ơi

A had been enough water B were enough waterC would be enough water D are enough water

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 22 : If she…. Him, she would be very happy.

A would meetB will meet C is meeting D met

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : If he…..a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

A had hadB hadC hasD has had

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : If it…. ……..convenient, let’s go out for a drink tonight.

A be B is C  was D were

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 25 : If you…….a choice, which country would you visit?

A haveB had C have had D will have

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : If she ...........abroad, she would have let you know.

A had gone B had she gone abroadC Because she had gone abroad D While she had gone abroad

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : If he hadn’t wasted too much time, he …….. In his examination.

A would fail B wouldn’t fail C wouldn’t have failedD won’t fail

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : The bench would collapse if they…..on it.

A stood B stand C standing D stands

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Mark the letter A,B,C,or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn the following question. Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

A  If our life is badly affected, we will protect the environment.B If we protect the environment, our life will be badly affected.C If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected.D If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cấu trúc câu


Lời giải đưa ra tiết:

Giải thích:

Unless…= If… not…: trừ khi, nếu…không…

Tạm dịch: Nếu bọn họ không bảo vệ môi trường, cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 30 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines a pair of sentences in the following question.

The driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.

A If the driver in front didn"t stop so suddenly, the accident wouldn"t happen.B If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident would have happened.C If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident wouldn"t have happened.D If the driver in front had stopped so suddenly, the accident would have happened.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện


Lời giải đưa ra tiết:

Giải thích:

Ta dùng câu đk loại 3 diễn đạt hành rượu cồn không xẩy ra trong quá khứ

Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + could/would… + have PP +…

Tạm dịch:

Tài xế vùng phía đằng trước đã tạm dừng đột ngột. Bởi đó, vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

=> nếu như tài xế vùng trước không tạm dừng đột ngột, tai nạn sẽ không còn xảy ra.

Xem thêm: Cách Thái Dứa Thành Sợi Dài Để Cuốn Năm 2022, Cách Thái Dứa Thành Sợi Dài

Chọn C


Đáp án - lời giải


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.