33 bài toán về phân số lớp 4

     

Khái niệm phân số:Mỗi phân số tất cả tử số và mẫu mã số. Tử số là số tự nhiên và thoải mái viết trên gạch ngang. Mẫu mã số là số tự nhiên khác 0 viết dưới vệt gạch ngang.

Bạn đang xem: 33 bài toán về phân số lớp 4

Ví dụ:Các phân số là: $frac12;frac3197;frac2651;frac103104;frac01354$

Thương của phép phân chia số thoải mái và tự nhiên cho số tự nhiên và thoải mái (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân tách và mẫu số là số chia.

Ví dụ:$5:17=frac517$ $26:327=frac26327$

BÀI TẬP

Bài 1:Viết các phân số sau:

a)Ba phần năm

b)Mười hai phần mười ba

c) Mười tám phần nhị mươi lăm

d)Năm mươi sáu phần chín mươi chín

Bài 2:Đọc các phân số sau:

$frac67;frac328;frac1931;frac3344frac70100$ Bài 3:Lấy ví dụ như về :

5 phân số to hơn 15 phân số bé thêm hơn 1

Rút gọn phân số

Hiểu đặc điểm cơ bạn dạng của phân số:

+Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

+Nếu cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bởi phân số sẽ cho.

Để rút gọn phân số ta hoàn toàn có thể làm như sau:

+Xem xét tử số và mẫu số cùng phân tách hết đến số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1.

+Chia tử số và mẫu số mang lại số đó.

+Cứ làm như thế cho đến khi nhận thấy phân số buổi tối giản

Thông thường xuyên khi rút gọn phân số là đề nghị được phân số tối giản. Một phân số thiết yếu rút gọn được nữa điện thoại tư vấn là phân số tối giản

Chú ý khi rút gọn gàng ta phụ thuộc vào các tín hiệu chia hết đang học, tín hiệu chia hết mang đến 2, 3, 5, 9. Và đặc biệt quan trọng phải thuộc các bảng nhân, bảng phân tách để rút gọn nhanh hơn.

Ví dụ:Rút gọn phân số sau: $frac8451$

Phân tích: dựa vào dấu hiệu phân tách hết ta thấy cả tử với mẫu phần đa chia hết mang lại 3. Buộc phải sẽ rút gọn gàng cả tử và mẫu mang đến 3.

Giải:

$frac8451=frac84:351:3=frac2817$

BÀI TẬP

Bài 1:Rút gọn các phân số sau thành phân số buổi tối giản:

a)$frac1624$ b) $frac3545$

c) $frac4928$ d) $frac6496$

Bài 2:Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) $frac6496=frac32...=frac...24=frac8...=frac...6=frac2...$

b) $frac43=frac12...=frac...27=frac108...=frac...243=frac972...$

Bài 3:Rút gọn các phân số sau thành phân số về tối giản:

a) $frac35352525$ b) $frac54547272$

c) $frac787878666666$ d) $frac7575125125$

e) $frac101101123123$

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Cần nhớ:

a)Khi quy đồng chủng loại số hai phân số rất có thể làm như sau:

_Lấy tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm hai.

_Lấy tử số và chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai nhân với mẫu số của phân số sản phẩm nhất.

b)Nếu mẫu mã số của phân số đồ vật hai mà phân chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng chủng loại số hai phân số như sau:

_Lấy mẫu mã số tầm thường là mẫu số của phân số thiết bị hai.

_Tìm vượt số phụ bằng phương pháp lấy chủng loại số máy hai đến mẫu số trang bị nhất.

_Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên với vượt số phụ tương ứng.

_Giữ nguyên phân số sản phẩm hai

Chú ý: Ta hay lấy mẫu mã số tầm thường là số tự nhiên nhỏ nhất không giống 0 và cùng phân chia hết cho toàn bộ các mẫu.

Ví dụ:Quy đồng mẫu số hai phân số:

a)$frac23$ và $frac45$

Mẫu số chung: 3 x 5 = 15

Quy đồng mẫu mã số hai phân số ta có:

$frac23=frac2 imes 53 imes 5=frac1015$ ; $frac45=frac4 imes 55 imes 5=frac2025$

b)$frac37$ và $frac421$

Phân tích: ta thấy 21 : 7 = 3 bắt buộc mẫu số bình thường của hai phân số là 21

Giải:

Mẫu số chung: 21

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số ta có:

$frac37=frac3 imes 37 imes 3=frac921$ và giữ nguyên phân số $frac421$

BÀI TẬP

Bài 1:Quy đồng mẫu số những phân số:

a)$frac35$ với $frac16$ b)$frac47$ cùng $frac12$

c) $frac811$và $frac94$ d) $frac29$ và $frac713$

Bài 2:Quy đồng mẫu mã số những phân số:

a)$frac34$ và $frac58$ b)$frac13$ với $frac19$

c) $frac45$và $frac1235$ d) $frac910$ với $frac2830$

Bài 3:Viết các phân số sau thành các phân số bao gồm mẫu số là 10:

$frac1836;frac1435;frac2745;frac4050$

SO SÁNH PHÂN SỐ

Kiến thức nên nhớ

a)So sánh nhị phân số cùng mẫu: chỉ cần so sánh nhị tử sổ

- Phân số nào có tử số bé nhiều hơn thì phân số đó nhỏ bé hơn.

Xem thêm: Bài 38 Trang 116 Sgk Toán Lớp 6 Trang 116 Sgk Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

- Phân số nào tất cả tử số lớn hơn vậy thì phân số đó béo hơn.

- nếu tử số đều nhau thì nhị phân số bằng nhau.

b)So sánh hai phân số khác mẫu số

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, ta rất có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số đó , rồi so sánh tử số của nhị phân số mới.

c) hai phân số tất cả cùng tử số ( không giống 0): chỉ cần so sánh hai mẫu số

- Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.

- Phân số nào bao gồm mẫu số bé nhiều hơn thì phân số đó béo hơn.

- Nếu mẫu số cân nhau thì nhì phân số bằng nhau.

Chú ý: phía trên là hướng dẫn các kỹ năng so sánh phân số cở bản của tè học, còn một trong những cách so sánh cải thiện sẽ được viết cụ thể trong bài viết sau.

BÀI TẬP

Bài 1:Trong những phân số $frac23;frac46;frac53;frac1824;frac2515;frac5030;frac5070;frac7545;frac12575$

a)Các phân số bằng $frac23$

b)Các phân số bởi $frac53$

Bài 2:Hãy search số tự nhiên x, biết: $frac56=fracx18$

Bài 3:Tìm b biết:$fracb-318=frac45$

Bài 4:Điền vệt ( >;Bài 5:So sánh những cặp phân số sau:

a)$frac425;frac75$ b)$frac56;frac1130$

c)$frac158;frac73$ d)$frac310;frac415$

Bài 6:So sánh nhị phân số

a)$frac23$ cùng $frac34$ b)$frac314$ và$frac213$

c)$frac49$ và$frac310$ d) $frac1225$ và$frac2039$

Bài 7:Tìm một hoặc nhì phân số trọng tâm hai phân số sau:

a)$frac47$ với $frac67$ $frac45$ và$frac15$

b) $frac57$ cùng $frac59$ $frac15$ với $frac12$

Bài 8:Tìm những phân số vừa to hơn $frac35$ vừa nhỏ nhiều hơn $frac45$ và đều có mẫu số là 12

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Kiến thức bắt buộc nhớ:

Cùng mẫu mã số: mong muốn cộng nhị phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số

Ví dụ: $frac27+frac37=frac2+35=frac57$

Khác chủng loại số: mong muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số , rồi cộng hai phân số đó.

Ví dụ: $frac12+frac15=frac510+frac210=frac710$

Khi tiến hành phép cộng hai phân số, giả dụ phân số thu được chưa buổi tối giản thì ta rút gọn gàng thành phân số về tối giản

BÀI TẬP

Bài 1:Tính:

a)$frac23+frac53$ b)$frac811+frac1211$

c) $frac18+frac38+frac58$ d) $frac613+frac913+frac1213$

Bài 2:Tính:

a)$frac45+frac34$ b)$frac74+frac76$

c) $frac98+frac516$ d) $frac3945+frac1315$

Bài 3:Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a)$frac17+frac27+frac37+frac47+frac57+frac67$

b) $frac23+frac46+frac69+frac812+frac1015+frac1218$

Bài 4:Trong một ngày , nhóm I sửa được $frac27$km đường, team II sửa được $frac37$ km đường, đội III sửa được hơn đội II $frac17$ km đường. Hỏi trong một ngày, cả tía đội đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét mặt đường ?

Bài 5:Mẹ cài đặt về một chai dầu ăn. Tuần lễ đầu đã cần sử dụng $frac13$ldầu, tuần lễ sau đã dùng $frac14$ldầu thì trong chai còn $frac16$ldầu. Hỏi ban sơ trong chai đó tất cả mấy lít dầu ăn ?

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Kiến thức phải nhớ:

Trừ nhì phân số cùng chủng loại số: ý muốn trừ nhị phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: $frac57-frac27=frac5-27=frac37$

Trừ nhị phân số khác mẫu số: mong trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đòng mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

Ví dụ: $frac23-frac12=frac46-frac36=frac16$

Khi triển khai phép trừ nhì phân số, nếu như phân số chiếm được chưa về tối giản thì ta rút gọn gàng thành phân số buổi tối giản

Bài 1:Tính:

a)$frac79-frac59$ b)$frac1712-frac512$

c) $frac97-frac65$ d) $frac2118-frac109$

Bài 2:Rút gọn gàng rồi tính:

a)$frac7842-frac47$ b) $frac100110-frac5688$

c) $frac7535-frac117+frac2149$ d) $frac9972-frac1540-frac12121616$

Bài 3:Tìm x:

a)x + $frac47$ = $frac74-frac14$ b)$frac92$ + ( x - $frac34$ )= $frac254$

c)$frac57+frac45$ - x = $frac97$ d) 4 + x + $frac34$ = $frac172$

Bài 4:Hai bạn Hòa cùng Bình chạy thi trên và một đoạn đường. Hòa chạy 1 phút được $frac45$ đoạn đường, Bình chạy 1 phút được $frac34$ đoạn đường. Hỏi trong một phút các bạn nào chạy cấp tốc hơn cùng hơn từng nào phần đoạn đường ?

Bài 5:Một hình chữ nhật tất cả chu vi là $frac354$ m, chiều nhiều năm là $frac113$ m. Hỏi chiều rộng hèn chiều dài từng nào mét ?

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Kiến thức nên nhớ

1,Cách triển khai phép nhân

-Muốn nhân hai phân số, ta mang tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

$fracab imes fraccd=fraca imes cb imes d$

-Trường hợp bao gồm thừa số là số tự nhiên. Có thể viết gọn gàng như sau:

VD1:$2 imes frac35=frac2 imes 35$

VD2: $frac35 imes 2=frac3 imes 25$

*Chú ý: + trước lúc tính, rất có thể rút gọn gàng phân số ( giả dụ cần)

+ sau thời điểm tính, bắt buộc rút gọn gàng phân số để được phân số về tối giản.

Bài tập

Bài 1:Tính:

a) $frac79 imes frac67$ b)$frac516 imes frac2411$

c) $frac822 imes 33$ d) $9 imes frac57$

Bài 2:Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)$frac1 imes 2 imes 3 imes 42 imes 3 imes 4 imes 5$ b)$frac23 imes frac34 imes frac45$

Bài 3:Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a)$frac23 imes frac45+frac13 imes frac45$ b) $frac1121 imes frac74+frac54 imes frac1121$

c) $frac2314 imes frac613-frac914 imes frac613$ d) $frac12 imes frac67+frac14 imes frac67+frac18 imes frac67$

Bài 4:Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng $frac67$ m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn $frac12$ m. Tính:

a)Chu vi hình chữ nhật đó.

b)Diện tích của hình chữ nhật đó ?

Bài 5:Một shop bán được 75 chai dầu ăn, từng chai gồm $frac25$ldầu. Hiểu được mỗi lít dầu ăn cân nặng $frac910$ kg. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam dầu ăn ?

PHÉP phân tách PHÂN SỐ

Kiến thức bắt buộc nhớ

1,Cách triển khai phép chia

-Muốn phân tách hai phân số, ta lấy phân số trước tiên nhân với phân số vật dụng hai đảo ngược.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Huyện Năm 2017-2018

$fracab:fraccd=fracab imes fracdc$

Phân số$fracdc$gọi là phân số đảo ngược của phân số $fraccd$

-Trường thích hợp phép phân chia có một trong những tự nhiên. Rất có thể viết gọn như sau:

VD1:$3:frac45=frac3 imes 54$

VD2: $frac45:3=frac45 imes 3$

*Chú ý: + trước khi tính, có thể rút gọn gàng phân số ( trường hợp cần)

+ sau thời điểm tính, yêu cầu rút gọn phân số để được phân số tối giản.

BÀI TẬP

Bài 1:Tính:

a)$frac49:frac53$ b)$frac76:frac43$

c) $frac98:frac43$ d) $frac17:frac528$

Bài2:Tìm x:

a)$frac34:frac6x:frac87=frac38:frac45:frac67$ b)$frac25:fracx3:frac74=frac24315$

Bài 3:Hộp kẹo cân nặng $frac35$kg. Hộp bánh cân nặng $frac45$kg. Hỏi:

a)Hộp kẹo có cân nặng bằng từng nào phần vỏ hộp bánh ?

b)Hộp bánh có khối lượng bằng từng nào phần vỏ hộp kẹo ?

Bài 4:Một hình chữ nhật có diện tích $frac815$m2, chiều rộng lớn $frac23$m ?

a)Tính chiều lâu năm hình chữ nhật ?

b)Chiều rộng bởi mấy phần chiều dài ?

Bài 5:Một người bán được $frac56$ tạ gạo, trong những số ấy số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là $frac13$ tạ. Hỏi tín đồ đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?