BÀI TẬP VỀ WISH LỚP 9

     
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn chi phí https://thuocmaxman.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập về wish lớp 9

Cách Viết lại câu cùng với wish, bài tập về câu mong với wish bao gồm đáp án, bài xích tập về câu wish tất cả đáp án violet, Đạt 10 câu cùng với wish, cấu trúc Wish lớp 9, bài xích tập câu wish lớp 9 violet, cấu tạo wish, Sau wish là lớn V giỏi vingBài tập về câu ước với wish gồm đáp án.


Xem thêm: Truyện Cổ Tích Ba Chú Heo Con Và Sói + Sư Tử Và Chuột, Ba Chú Heo Con Và Chó Sói + Sư Tử Và Chuột

*
tiếng anh


Xem thêm: Sau Vương Nguyên Tfboys Học Lớp Mấy, Vương Nguyên (Ca Sĩ), Vương Nguyên (Ca Sĩ)

giải pháp Viết lại câu cùng với wish, bài bác tập về câu mong với wish tất cả đáp án, bài tập về câu wish bao gồm đáp án violet, Đạt 10 câu với wish, cấu tạo Wish lớp 9, bài tập câu wish lớp 9 violet, kết cấu wish, Sau wish là to V xuất xắc vingBài tập về câu mong với wish gồm đáp án, bài bác tập về câu wish tất cả đáp án violet, phương pháp Viết lại câu với wish, bài xích tập trắc nghiệm mệnh đề wish gồm đáp AN, bài tập câu wish lớp 9 violet, bài bác tập câu mong trắc nghiệm, bài xích tập câu wish nâng cao

Chủ đề 5. Câu ước I wish

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩaCâu ước diễn tả mong muốn, ước hy vọng hay sự ăn năn tiếc, ân hận về một vụ việc ở tương lai, hiện tại và quá khứ để tỏ ý mong mỏi muốn sự việc trái ngược lại với sự thật. 2. Những loại câu ướcA. Loại I- biện pháp dùng: miêu tả sự khó chịu, bực mình, ko thể kiên trì của fan nói trước một sự việc ở bây giờ và mong muốn nó ráng đổi- Cấu trúc: S + wish (that) + S + would/could + V_inf- Ví dụ: I wish they would stop making noise. (Ước gì họ sẽ không làm ồn nữa. )B. Các loại II- phương pháp dùng: biểu đạt ước hy vọng trái với sự thật ở lúc này (giống câu điều kiện loại 2)- Cấu trúc: S + wish (that)+ S + V2/ed / (be->were)- Ví dụ: I wish I knew his address. (Ước gì tôi biết add anh ta, dẫu vậy thật ra tôi ko biết add của anh ta. )C. Các loại III- phương pháp dùng: mô tả ước ao ước trái với sự thật ở vượt khứ (giống câu điều kiện loại 3)- Cấu trúc: S + Wish (that) + S + had + V3/ed- Ví dụ: I wish I hadn’t spent so much money. (Tôi mong tôi đã không tiêu không ít tiền, sự thực là tôi đang tiêu rất nhiều tiền. )*Lưu ý: I wish = If only (giá mà/ cần chi)Chúng ta còn có thể dùng "If only" vậy cho "I wish" vào cả 3 cấu trúc, nó đem sắc thái mạnh mẽ hơn cùng càng ko thể thực hiện được hơn so với "I wish". Ví dụ: If only Andrew were here. (Giá mà Andrew tất cả ở đây. )

Chủ đề 5. Câu cầu I wish

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Put the verbs in brackets into correct tenses1. I wish I (go)……………………………. Lớn the movie with you. 2. I wish I (have)……………………………………… day off. 3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek. 4. I wish I (not / spend)………………………………. So much money. 5. I wish the weather (be) …………. . ……………. Warm, so we could go swimming. 6. I wish I (ask)……………………………. ………. Him how khổng lồ get there. 7. I wish I (not stay)…………. ………………. . At home. 8. I wish I (not/ buy) ……………. ……………. . That book. 9. I wish I (not/see) ………………. ……………. Him. 10. I wish I (not/call)………………. ………………. Him a liar. Hướng dẫn giải:1. Could go2. Had3. Studied4. Hadn't spent5. Were6. Had asked7. Wouldn't stay8. Hadn't bought9. Hadn't seen10. Hadn't calledTask 2. Rewrite the following sentences, using "Wish"1. I don't know more people. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. I don't have a key. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ann isn't here. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. It is cold . I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. I live in a big thành phố (I don't like it). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gợi ý giải:1. I wish I knew more people. 2. I wish I had a key. 3. I wish Ann were here. 4. I wish it weren't cold. 5. I wish I lived in the countryside. Task 3. Rewrite the following sentences, using "Wish"1. I can't go lớn the buổi tiệc nhỏ (and I like it). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. I have to lớn work tomorrow (I lượt thích to stay in bed). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. I don't get good marks. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. I'm not lying on a beautiful sunny beach. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Hoa & Ba won't go fishing this weekend. They wish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trả lời giải:1. I wish I didn't have lớn go lớn the party,2. I wish I could stay in bed tomorrow. 3. I wish I had good marks. 4. I wish I was lying on a beautiful sunny beach. 5. They wish Hoa ad ba would go fishing this weekend. Task 4. Give the correct form of the verbs1. I wish he (be)……………. Here now. 2. She wishes you (feel)……………. Better. 3. I wish that you (be)……………. Here yesterday. 4. I wish he (finish)……………. His work tonight. 5. We wish you (come)……………. Tomorrow. 6. She wishes she (open)……………. The window last night. 7. I wish you (leave) ……………. Earlier yesterday. 8. We wish they (come)……………. With us last weekend. 9. They wish he (come)……………. With them the next day. 10. They wish we (give)……………. Them some food yesterday. Khuyên bảo giải:1. Were2. Felt3. Had been4. Would finish5. Would come6. Had7. Had left8. Had come9. Would come10. Had givenTask 5. Rewrite the second sentences in each pair using “I wish”1. I have khổng lồ study hard. → I wish ………………………………………. …………………………. 2. We had a lot of homework yesterday. → I wish ……………………………………………………………………. 3. It is raining heavily. → I wish ………………………………………. ……………………………. 4. It was cold last night. . → I wish ………………………………………. ……………………………5. 1. They work slowly. → I wish ………………………………………. …. . ………………………. . 5. 2. She doesn’t join in the trip. → I wish ………………………………………. ……………………………. 6. I am not good at English. → I wish ………………………………………. ……………………………. 7. He studies badly. → I wish ………………………………………. ……………………………. . 8. He doesn’t lượt thích playing sports. → I wish ………………………………………. ……………………………. . 9. I don’t have a computer. → I wish ……………………………. . …………. ……………………………. 10. Today isn’t a holiday. → I wish ………………………………………. ………………………………. Gợi ý giải:1. I wish I didn’t have to study. 2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday. 3. I wish it didn’t rain heavily. 4. I wish it hadn’t been cold last night. 5. 1. I wish they didn’t work slowly. 5. 2. I wish she joined in the trip. 6. I wish I were good at English. 7. I wish he didn’t studied badly. 8. I wish he liked playing sports. 9. I wish I had a computer. 10. I wish today were a holiday. Task 6. Find & correct the mistakes in the sentences1. She wish she could speak English well. 2. I wish it didn’t rained now. 3. I wish I was a doctor to save people. 4. I wish I have more time to look after my family. 5. He wishes it didn’t rain yesterday. 6. I wish my father gives up smoking in the near future. 7. I wish I studied very well last year. 8. I wish you will come lớn my buổi tiệc ngọt next week. 9. I wish it stops raining now. 10. I wish you are my sister. 11. She wishes she is the most beautiful girl in the world. 12. I wish Miss Brown will come here & stay with us next week. 13. I wish I am at home with my family now. 14. I wish I could been there with you. 15. She wish she could go home now. Khuyên bảo giải:1. Wish → wishes2. Rained → rain3. Was → were4. Have → had5. Didn’t rain → hadn’t rain6. Gives → would give7. Studied → had studied8. Will → would9. Stops → stopped10. Are → were11. Is → were12. Will → would13. Am → were14. Been → be15. Wish → wishesTask 7. Choose the best answer1. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book. 2. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow. 3. I wish I (was/ were/ am) your sister. 4. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday. 5. I wish they (played/ playing/ play) soccer well. 6. She wishes she (will/ would/ can) come here to lớn visit us. 7. I wish yesterday (were /was/had been ) a better day. 8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages. 9. I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday. 10. I wish I (am/ was/ were) a movie star. Lý giải giải:1. Had2. Would meet3. Were4. Had won5. Played6. Would7. Had been8. Could speak9. Would be10. WereTask 8. Rewrite the second sentences in each pair using “I wish”1. I can’t sing this song. → I wish …………………………………………. …………2. He was punished by his mother. → I wish ……………………………………………………3. They won’t come here again. → I wish …………………………………………. …………4. He won’t go swimming with me. → I wish ……………………………………………………. 5. We didn’t understand them. → We wish …………………………………………. ……. . 6. I will be late for school. → I wish …………………………………………. ………. 7. The bus was late today. → I wish …………………………………………. ………. . 8. She doesn’t lượt thích this place. → I wish …………………………………………. ………9. These students talked too much in class. → I wish …………………………………………………. 10. I can’t play basketball. → I wish …………………………………………. ………. Khuyên bảo giải:1. I wish I could sing this song. 2. I wish he hadn’t been punished by his mother. 3. I wish they would come here again. 4. I wish I he would go swimming with me. 5. We wish we had understood them. 6. I wish I wouldn’t be late for school. 7. I wish the bus hadn’t been late today. 8. I wish she liked this place. 9. I wish these students hadn’t talked too much in class. 10. I wish I could play basketball. Task 9. Put the verbs in brackets into correct tenses1. I don’t have time lớn go to “High quality Good Fair “. I wish I (go)………there. 2. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler. 3. We seldom write lớn her. I wish we (write) ………………… khổng lồ her more often. 4. John doesn’t know how to lớn swim. He wishes he (can) ………………. . …… swim. 5. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………. . … it. 6. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………. . …… harder. 7. We will not go to Ha Long bay next week. I wish we (go) …………… there. 8. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon. 9. My parents are not in now. I wish they (be) ………. ……at trang chủ with us now. 10. I know phái nam will not lend me his oto . I wish he (lend). ……………… it khổng lồ me. Gợi ý giải:1. Could go2. Were3. Wrote4. Could5. Had bought6. Had studied7. Would go8. Would stop9. Were10. Would lendTask 10. Rewrite the following sentences, using "Wish"1. I don't know more people. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. I don't have a key. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ann isn't here. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. It is cold . I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. I live in a big thành phố (I don't like it). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. I can't go to the tiệc ngọt (and I lượt thích it). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. I have to lớn work tomorrow (I lượt thích to stay in bed). I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. I don't get good marks. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. I'm not lying on a beautiful sunny beach. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Hoa and Ba won't go fishing this weekend. I wish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trả lời giải:1. I wish I knew more people. 2. I wish I had a key. 3. I wish Ann were here. 4. I wish it weren't cold. 5. I wish I lived in the countryside6. I wish I didn't have to lớn go to the party,7. I wish I could stay in bed tomorrow. 8. I wish I had good marks. 9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach. 10. They wish Hoa ad tía would go fishing this weekend.