Bài Tập Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi

     

Trong khi giao tiếp, khi phải trả lời câu hỏi hoặc khi phải nói về một chủ đề, bạn gặp phải vấn đề nhắc đi nhắc lại một cấu trúc câu duy nhất khiến cuộc giao tiếp trở nên nhàm chán. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE sẽ giúp bạn tổng hợp các cấu trúc viết lại câu tiếng Anh để có thể giao tiếp trôi chảy, thu hút hơn nhé!


80 Mẫu câu giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh như người bản địaCấu trúc No sooner là gì? Cách sử dụng cấu trúc No sooner chuẩn xác nhất!

1. Tại sao phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài tập viết lại câu của đề bài thì chúng ta còn sử dụng các cấu trúc viết lại câu trong những trường hợp dưới đây:

Khi muốn câu trả lời không bị nhắc lại câu hỏi và trở nên hay hơnSử dụng cấu trúc linh hoạt hơn, tránh nhàm chánChuyển từ dạng câu chủ động sangcâu bị độngChuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếpSử dụng trong những trường hợp vềđảo ngữ trong câu tiếng Anh

2. Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới đây Topica sẽ giới thiệu đến bạn các cấu trúc viết lại câu không thay đổi nghĩa trong tiếng Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V +

Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because its raining now, we cant go to work.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Because of the rain, we cant go to work.

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V +

Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons.

In spite of the noise, we continued to study our lessons.


Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so thatsuch that (quá đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that

It + be + such + Noun + that


*

Các công thức viết lại câu trong tiếng Anh cấu trúc so that và such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

It is such a boring film that no one wants to see it.

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V

not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

Yuri is not thin enough to wear that dress.

Xem tất tần tật về Cách hình thành câu phủ định trong câu không thể bỏ qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá đến mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he cant wear it.

These shoes are too small for him to wear.

It was such a difficult question that we cant find the answer.

The question was too difficult for us to answer.

(Câu hỏi quá khó đến nổi không ai trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

S + find + it + Adj./Noun + to V


*

Viết lại câu là một dạng bài tập phổ biển trong tiếng Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

She finds it hard to live alone in the countryside.

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc
Câu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didnt bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldnt have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I cant go out because I dont have money

If I had money, I could go out


Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển đổi câu If not sang unless

If not Unless

Lưu ý: Không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa phủ định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesnt rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành sang thì quá khứ đơn (dùng chủ ngữ giả it)

S + have/has + V3/-ed

It has been + + since + S + V2/-ed +

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

Its been 3 years since Huan and Vy were married.

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe wont come back here.

I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ quay lại đây)

Câu ước ở hiện tạiwish + someone + V2/-edI dont have lots of money.

I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi có hật nhiều tiền)

Câu ước ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didnt say that I love him.

I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi yêu anh ấy)


Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì hiện tại hoàn thành phủ định sang thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for

S + last + V2/-ed + when + S + V


The last time + S + V + was

Ví dụ:

I havent met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

I havent seen him since I was a student.

I last saw him when I was a student.

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn sang thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed +

S + have/has + been + V-ing + since/for +

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã chơi ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + +

It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Betty walks to school in 15 minutes.

It takes Betty 15 minutes to walk to school.


Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until that (mãi cho tới khi)

S + didnt + V (bare) + . until

It was not until + + that +

Ví dụ: Nam didnt go home until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went home.

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isnt as big as his cake.

His cake is bigger than my cake.

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began sang thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago.

She has learned/ has been learning English for 4 years.


Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

I have never watched this film before.

Xem cách dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc Its time/ its high time/ its about time

S + should/ought to/had better + V

Its (high/about) time + S + V2/-ed

Ví dụ: Youd better go to bed.

Its (high/about) time you went to bed.

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, lets,


*

Công thức viết lại câu tiếng Anh câu đề nghị tương đồng


Shall we + V

Lets + V

How/What about + V-ing

Why dont we + V

S + suggest + that + S + present subjunctive

In my opinion

Ví dụ:

Why dont we go out for a walk? said the girl.

The girl suggested going out for a walk.

Lets have some rest!

What about having some rest?

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

He is said to drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.


No sooner had I gone home than he showed up.

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed to V

Its ones duty to do something

S + be + supposed to do something

Ví dụ: Its your duty to protect me.

You are supposed to protect me.


Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st to doing st

S + would rather + do st than do st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

I would rather stay at home than hang out with him.

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + to V

S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late.

Xem thêm: Cách Chia 3 Chữ Số Cho 2 Chữ Số Có 2 Chữ Số, Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3

I would rather you not stayed up late.

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

My dad turned off the TV for us to sleep.


Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: Its not worth getting upset about this.

Theres no point in getting upset about this.


*

Hãy luyện tập thật nhiều để ghi nhớ được những cấu trúc viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu trúc cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

S + be + adj

What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!


Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to V

to be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You dont need to come here.

Its not necessary for you to come here.

Not anymore

No longer + đảo ngữ

S + no more + V

Ví dụ: I dont love you anymore.

No longer do I love you.

I no more love you.

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu trúc used to tương đương với cấu trúc accustomed to

S + be accustomed to + V-ing/N

S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

My brother was used to sleeping late.

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế cho cấu trúc because

S + V + because + S + V

S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants to pass the exam.

She studies hard to pass the exam.


3. Video 3 mẹo viết lại câu tiếng Anh

4. Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh có đáp án

Để củng cố kiến thức về các công thức viết lại câuvừa học ở trên, hãy cùng Topica làm các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh bên dưới nhé!

Bài tập 1:Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. ()The council would not collect the rubbish. ()We watched a film on birds. ()The bus was late because of the bad traffic. ()The gate was opened by a guard. ()When she got home, the door was unlocked ()She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. ()The game was cancelled because it rained. ()I cant go to work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her free time

Bài tập 2: Bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesnt.

2. Lets go fishing.

=> She suggests

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was..

4. Would you like orange juice?

=> He


5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I havent seen.

6. I got lost because I didnt have a map.

=> If I had...

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes


*

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh có đáp án


8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner

9. Its a pity him didnt tell me about this.

=> I wish.

10. You couldnt go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too..

Bài tập 3: Bài tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I cant go to work on time because it rains so heavily => I often played kite flying when I was a child => We discuss about environmental change issues => It appears that it is raining => ..She has an interest in practicing aerobics in her free time => ..Police asked him to identify the other man in the next room => .She always speaks no care => .She has learned English for 5 years => .He speaks so soft that we cant hear anything => .Because she is absent from school => It was an interesting film => .I dont think she loves me =>

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the governments new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The companys

3. Im absolutely sure he took the money on purpose.

He couldnt possibly

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse

6. I feel that I dont fit with the people in the new office.

I feel like

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed

9. Its more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. Whats the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I dont feel as tired after a train journey as I do after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. Would you mind waiting for a few minutes ?

We __________________________________________________

5. Wheres the best place to buy souvenirs ?

I asked her ___________________________________

6. You wont lose weight if you dont stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon Avon we saw Shakespeares birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didnt __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused to collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I cant go to work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Đáp án bài 2My mother doesnt play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I havent seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldnt have gotten lost.It takes four hours to drive from Nam Dinh to Ha Noi.The owner of the car is thought to be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you to go swimming.

Xem thêm: Top 18 Thơ Điếu Thuốc Tàn Bên Ly Cafe Cạn Mới Nhất 2022, Tìm Bài Thơ Điếu Thuốc Tàn (Kiếm Được 20 Bài)

Đáp án bài 3I cant go to work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time do I think she loves me.Đáp án bài4