CÁC BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 4

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (121.66 KB, 5 trang )


Bài tập nâng cấp Toán lớp 4: Dạng tốn tính nhanh

Bản quyền tài liệu trực thuộc về upload.123doc.netA. Một số công thức nên nhớ để triển khai tính nhanh

1. Phép cộng

+ đặc điểm giao hốn: Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ đặc điểm kết hợp: Khi cộng hai số cùng với số sản phẩm công nghệ ba, ta có thể cộng số thứ nhất vớitổng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số sản phẩm ba.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phép trừ

+ Trừ một số cho một tổng: mong mỏi trừ một số trong những cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đimột số được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho 1 số: hy vọng trừ một tổng cho một số, ta lấy một số hạng củatổng trừ đi số đó rồi cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phép nhân

+ đặc thù giao hốn: Khi đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ đặc điểm kết hợp: lúc nhân một tích hai số cùng với số thứ ba, ta có thể nhân số thứnhất cùng với tích của số thiết bị hai cùng số sản phẩm công nghệ ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân cùng với số 1: Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với cùng một cũng bằng chính số đó. Tiên phong hàng đầu nhân vớimột số tự nhiên và thoải mái nào này đều bằng bao gồm số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: muốn nhân một số với một tổng, ta nhân số kia vớitừng số hạng của tổng, rồi cùng các hiệu quả lại với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đường Đi Từ Sài Gòn Tới Vũng Tàu Gần, Nhanh Nhất, Từ Tphcm Đi Bà Rịa Vũng Tàu Bao Nhiêu Km

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một vài với một hiệu: mong mỏi nhân một số trong những với một hiệu, ta có thể lần lượtnhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai hiệu quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phép chia:

+ phân tách một tổng cho một số: Khi phân tách một tổng cho 1 số, nếu những số hạng của tổngđều phân tách hết đến số chia thì ta rất có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng cáckết quả kiếm được lại cùng với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ chia một hiệu cho một số: ý muốn chia một hiệu cho một số, ta rất có thể lần lượt chiasố bị trừ với số trừ đến số đó rồi trừ hai tác dụng lại cùng với nhau


(2)

+ Chia một số cho một tích: khi chia một số trong những cho một tích nhì thừa số, ta rất có thể chiasố đó cho một thừa số, rồi lấy hiệu quả tìm được phân tách tiếp cho thừa số kia.

Xem thêm: Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 7 Bài 9 : Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ chia một tích cho một số: Khi phân tách một tích nhị thừa số cho 1 số, ta rất có thể lấymột quá số chia cho số đó (nếu phân chia hết), rồi nhân hiệu quả với quá số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ chia cho số 1: bất kể số thoải mái và tự nhiên nào chia cho 1 cũng bằng chính nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính cấp tốc

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: đến A = 2009 x 425 với B = 575 x 2009. Khơng tính A và B, em hãy tính

nhanh tác dụng của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (có 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (có 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (có 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + đôi mươi + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125= 8 x 125 x đôi mươi x 25 - 8 x 125 x đôi mươi x 5= 1000 x 20 x 25 - 1000 x trăng tròn x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 120 x (1235 - 235)= 120 x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - đôi mươi - 27= 47 x (54 - 53) - đôi mươi - 27= 47 x 1 - trăng tròn - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

bài xích 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương từ bỏ câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
từ bỏ chọn nâng cao : Dạng toán tương quan dền so với thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚP GIẢI BÀI TẬP thcs 3 708 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve canh va goc vào tam 15 532 0
*
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ và một trong những công thức phân bón đến tài năng sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại thị trấn ninh tô tỉnh ninh thuận 128 854 0
*
tư liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉP ) vào LỚP HỌC HIỆN nay ppt 4 482 0
*
LUẬN văn nâng cấp hiệu quả quản lý và áp dụng vốn ODA ở vn thông qua thực hiện phân cấp ODA 61 887 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC bịt MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN cao su thiên nhiên Ở THỜI KỲ kinh doanh TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 398 0
*
report khoa học: năng lực sản xuất của một số trong những công thức lai của lũ lợn nuôi tại xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – hải phòng pptx 7 431 1
*
skkn vận dụng một vài công thức toán học nhằm hình thành khả năng giải nhanh một trong những dạng bài tập xác suất trong dt thường chạm chán đôi mươi 850 0
*
hóa học lớp 12-một số công thức kinh nghiệm tay nghề dùng giải nhanh vấn đề hóa học tập potx 9 461 10
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính cấp tốc - bài xích tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×