CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6

     

150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6. Hy vọng tài liệu này để giúp cho mọi bạn ái mộ học Anh văn, nhất là những các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 gồm một lượng loài kiến thức bổ ích để củng rứa vốn kiến thức tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: Các đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn từ bao gồm phần gạch chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater


4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. Thành phố B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn dở D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg


6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1.She ………………. Khổng lồ the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Do you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want to buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………


A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien do when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.


A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào nơi trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9 Đề 2, Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair và the bed.

V. Mỗi loại sau đây có một lỗi không nên hày tìm cùng sử lại mang đến đúng

Eg: 0. He don’t lượt thích apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She & he goes khổng lồ work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s lớn go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs do you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa thực hiện từ hoặc đội từ gợi nhắc dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................


4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Biển Báo Cấm Xe Tải 5 Tấn Là Gì? Mức Phạt Như Thế Nào?

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………