De thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

     

Đề thi thân kì 1 tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án năm 2021 (12 đề)

thuocmaxman.vn soạn và sưu tầm Đề thi giữa kì 1 giờ Anh lớp 4 bao gồm đáp án năm 2021 (12 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong các bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

*

Tải xuống

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Chọn từ khác loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. Map

B. Photo

C. Poster

D. Australia

4. A. Cook

B. Walk

C. Go

D. Does

5. A. Today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. đến dạng đúng của các động trường đoản cú sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối câu hỏi ở cột A cùng với câu trả lời thích hợp ở cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What vì chưng they have on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math and PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietnam.

IV. Kết thúc hội thoại phụ thuộc các từ mang lại trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice lớn meet you.

Anna: Nice to lớn (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing và dance. Vị you lượt thích playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want lớn learn to lớn play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. Cho dạng đúng của các động tự sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Kết thúc hội thoại phụ thuộc các từ cho trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where bởi you have English?

B. When vì chưng you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she lượt thích doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read & answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Xem thêm: Số 69 Có Ý Nghĩa Gì - Con Số 69 Mang Lại Cho Bạn Điều Gì

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Sắp đến xếp những từ để chế tạo ra thành câu trả chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. Letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân vạc âm khác.

1. A. Music

B. Build

C. Cut

D. Student

2. A. Foot

B. Book

C. Good

D. Moon

3. A. Sunday

B. Come

C. Home

D. Some

4. A. Holiday

B. Many

C. Stay

D. Date

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết những tháng trong thời điểm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁP ÁN

I. Chuẩn bị xếp những từ để tạo thành câu trả chỉnh

1 - What does Linh have subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ gồm phần gạch chân phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái phù hợp vào vị trí trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết những tháng những năm theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Choose the odd one out.

1. A. Morning

B. Evening

C. Afternoon

D. Birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. Birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. Second

B. Third

C. Five

D. Fifth

5. A. Piano

B. Badminton

C. Football

C. Volleyball

II. Read & match.

A

B

1. Nice to lớn see you again.

a. He is from Canada.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice to lớn see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read và answer the questions.

Xem thêm: Theo Đuổi Đam Mê Thành Công Sẽ Theo Đuổi Bạn Tiếng Anh, Hãy Theo Đuổi Đam Mê

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go to lớn school from Monday khổng lồ Friday. Và I vày not go lớn school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go khổng lồ school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.