Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng anh

     

Download bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 - Đề thi lớp 7 môn tiếng Anh gồm đáp án

Tham khảo đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 sẽ giúp đỡ các em nhanh chóng biết được cấu tạo đề thi cũng giống như củng cố kỹ năng tiếng Anh hiệu quả nhất, giúp đoạt được kì thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 tới đây trở nên dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng anh


Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 7 được tạo theo chuẩn cấu trúc đề thi chủ yếu thức, với thời hạn làm bài xích là 45 phút. Các em học sinh sẽ được làm quen với những dạng bài tập tiếng anh rất gần gũi thường được ra vào đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 như bài xích tập trắc nghiệm xác minh trọng âm, bài bác tập chia động từ, viết lại câu, hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi. Qua việc thực hành thực tế làm đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7, các em không phần đông được củng cố những kiến thức trọng tâm của môn học mà hơn nữa kiểm tra được kiến thức và kĩ năng làm bài xích tập của chính mình một cách chính xác nhất.

Nội dung bài viết: 1. Đề thi số 1=> Đáp án đề thi số 12. Đề thi số 2=> Đáp án đề thi số 23. Đề thi số 3=> Đáp án đề thi số 34. Đề thi số 4=> Đáp án đề thi số 45. Đề thi số 5=> Đáp án đề thi số 56. Đề thi số 6=> Đáp án đề thi số 67. Trọn bộ 6 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

1. Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1mark)

1. A. Breakfast B. Teacher C. East D. Please

2. A. Children B. Church C. Headache D. Beach

3. A. See B. Salt C. Small D. Sugar

4. A. Mother B. Thirteen C. Father D. Then

II. Circle the word or phase (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences. (2 marks)

1. Phuong doesn’t like football và …… Mai.

A. So is

B. So does

C. Does so

D. Neither does

2. These papayas aren’t ripe và ….. Are the pineapples.

A. So B. Too

C. Neither

D. Either

3.The dirt from vegetables can make you ……...

A. Bored

B. Tired

C. Sick

D. Well

4. You must bởi vì your homework more ……. In the future.

A. Careful

B. Care

C. Careless

D. Carefully

5. You should ……. Early if you want to vày morning exercise.

A. Get up

B. Getting up

C. To lớn get up

D. To lớn getting up

6. Hoa is a ….. Worker.

A. Hardly

B. Hard

C. More hard

D. Most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

A. Bore

B. Bored

C. Boring

D. Boredom

8. Mai enjoys ….. Sea food with her parents.

A. To lớn eat

B. Eating

C. Eat

D. Khổng lồ eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets. (2 marks)

1. He (wash)………………………….the dishes everyday.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….to school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words. (3 marks)

1. I/not like/read books

…………………………………………………………………………………….

2. He/be/good/soccer/player.He/play/soccer/good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai/prefer/meat/fish.

…………………………………………………………………………………….

4 They/prefer/listen/music/watch/TV

…………………………………………………………………………………….

5 He/do/homework/last night.

…………………………………………………………………………………….

5 Hoa/not go/school/yesterday/because/she/be/sick.

…………………………………………………………………………………….

V. Read the passage carefully then answer questions. (2 marks)

In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends & the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV phối at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV set in 1960s?

………………………………………………………………………………

2.How long did they watch TV programs?

………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

………………………………………………………………………………

----- hết đề thi 1 -----

=> Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 số 1

I. 1,0 điểm - mỗi câu đúng sẽ được 0,25 điểm

1. A 2. C 3. D 4. B

II. 2,0 điểm - từng câu đúng sẽ tiến hành 0,25 điểm

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. B

III. 2,0 điểm - từng câu đúng sẽ được 0,5 điểm

1. Washes 2. Will play/ shall play 3. Didn’t watch 4. Are…going..?

IV. 3,0 điểm - từng câu đúng sẽ được 0,5 điểm

1. I don’t lượt thích reading books.

2. He is a good soccer player.He plays soccer well.

3. Mai prefers meat to fish.

4. They prefer listening to music to lớn watching TV

5.He did his homework last night.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7, Vẽ Tranh Cuộc Sống Quanh Em

6. Hoa didn’t go lớn school yesterday because she was sick

V. 2,0 điểm - mỗi câu đúng sẽ được 0, 5 điểm

1. No,they didn’t

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends

4. The older people might talk together

--------------------------------------

----- Hết lời giải đề thi 1 -----

2. Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 số 2

I. Tìm một từ có cách phạt âm không giống với các từ còn lại tại vị trí gạch chân: (1đ)

1. A. Started B. Needed C. Protected D. Stopped

2. A. Durian B. Cucumber C. Painful D. Duty

3. A. Sure B. Scales C. Serious D. Stir

4. A. Presents B. Symptoms C. Chopsticks D. Patients

II. Chọn và khoanh tròn câu vấn đáp đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ):

Câu 1: She is a......................... Girl.

A. Care

B. Carelessly

C. Carefully

D. Careless

Câu 2: Did Liz................................. Any gifts in Nha Trang?

A. Buys

B. Bought

C. Buy

D. To buy

Câu 3: How...................... Is she? She is 40 kilos.

A. Heavy

B. High

C. Weight

D. Height

Câu 4: We enjoy................................. Soccer.

A. Played

B. To lớn play

C. Play

D. Playing

Câu 5: What kinds of................... Bởi you like? – I lượt thích programs about teenagers.

A. Films

B. Programs

C. Books

D. Music

Câu 6:....................... Swimming? That’s OK.

A. Let’s

B. How about

C. Shall we

D. Will we

Câu 7: I am a teacher & she is,..............................

A. Either

B. Neither

C. Too

D. So

Câu 8: What would you like.....................? – Cowboy movies.

A. To watch

B. Khổng lồ play

C. Lớn listen to

D. Khổng lồ read

III. Cho hình thức hoặc thì đúng của rượu cồn từ vào ngoặc (2đ):

1. You should (visit)............................ Your grandmother.

2. I (watch)......................... A football match on TV last night.

3. They (play)..................... Chess at the moment.

4. She always (go)...................... Lớn bed late.

IV. Điền vào khu vực trống với cùng một giới từ thích hợp (1đ):

1. My mother takes care......................... The family.

2. I am busy........................ Sunday.

3. She smiles...................... Minh & says “Don’t worry, Minh”

4. They lived..................... Ha Noi 2 years ago.

V. Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân (2đ):

1. He goes lớn Nguyen Du School.

Which..............................................................................................................

2. Lan is one meter 50centimeters tall.

How.................................................................................................................

3. She has a toothache.

What.................................................................................................................

4. Yesterday I went lớn Dong tía market.

Where...............................................................................................................

VI. Đọc đoạn văn sau vấn đáp các câu hỏi (2đ):

....... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world & study underwater life.

Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

1. When did Jacques Cousteau die?

....................................................................................................................

Xem thêm: Vị Trí Của Châu Nam Cực Trên Lược Đồ Hình 4, Nêu Vị Trí Địa Lí Của Châu Nam Cực

2. When did he invent the deep-sea diving vessel?

....................................................................................................................

kimsa88
cf68