Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 5

     

Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có 3 đề thi, có lời giải kèm theo giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dãi hơn khôn cùng nhiều. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để gây ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 5

Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để sẵn sàng thật giỏi kiến thức mang lại kỳ thi thời điểm cuối năm 2021 – 2022. Bên cạnh môn giờ đồng hồ Anh, tất cả thể bài viết liên quan đề thi môn tiếng Việt, Toán, lịch sử – Địa lý, khoa học lớp 5. Chi tiết mời thầy cô và những em mua miễn phí cỗ đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5:


Related Articles

Nội dung

1 Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Part A: LISTENING (2,5.pts)

Bạn sẽ xem: cỗ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022


Task 1: Question 1- 3 Listen & number. There is an example. (0,75 point)

*

Task 2: Question 4 – 7: Listen và tick the box. There is one example. (1 point)

0. Which place would you lượt thích to visit?

*

*

Task 3: Question 8-10. Listen và Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

1. What bởi you think of Tam? She is K IN D và hard working.

2. This s __ __ __ __ __in my country is very cool và there are a lots of yellow leaves falling off the tree.

3. Quang Ninh Gate looks lượt thích a b__ __ __ __ __ . It’s more attractive than I expected.

4. Bé Son pagoda is an idea place to lớn visit. It’s more p__ _ __ __ _ __ __ than any other places in North of Viet Nam.

Part B: READING

Question 1-3: Look, read và write the correct words next to lớn their descriptions. There is one example. (0,75 point)

*

Question 4 – 7. Read the text carefully. Tick (√) True or False.There is one example (0,75point)

*

Question 8 – 10: Read and write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

life

attractive

peaceful

Spring

Hello. My name’s Thien. It is not easy to answer the question: “ Which one is more exciting, life in the city or (0) life in the countryside? ” but I enjoy living in the countryside very much because life is (8)…………. And the people are friendly. The villages are normally small and quiet.The fields are green, windy & beautiful with flowers in the( 9)…………..and the birds singing in the summer. There are not many people, shops và traffic here . Sometimes I go to the Hanoi with my parents. I see a lot of people there so the streets are always so crowded & noisier, things are more expensive. I think It’s more (10)……………. Và exciting to lớn live in countryside.

Part C: WRITING

Question 1- 4. Reorder the words lớn make sentences as example. (1 point)

Example:

0. Did / What/ do/ people/ when/ there/ you/the/ were?

What did the people bởi vì when you were there?

1. Do/ What/ you/ did/ weekend/last/ ?

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Visited/ Nha trang/ with/ classmates/ my/ I.

→…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Reported Speech1 - 61 Tiep Flashcards

3. Do/ think/ What/ of/ you/ it/?

→ ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

You may follow the cues below:

Where did you go?Who did you go with?How did you get there?What did you vày there?What did you think of your last summer holiday?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5

Part A : LISTENING (2,5.pts)

Task 1: Question 1- 3 Listen và number. There is an example. (0,75 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được tệp tin nghe mp3.

Task 2: Question 4 – 7 : Listen & tick the box. There is one example. (1 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3.

Task 3: Question 8-10. Listen và Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3.

Part B : READING (2,5.pts)

Question 1-3: Look, read & write the correct words next to their descriptions. There is one example. (0,75 point)

1 – zoo;

2 – library;

3 – summer;

Question 4 -7. Read the text carefully. Tick (a) True or False.There is one example( 0,75 point)

4 – True;

5 – False;

6 – False;

7 – True;

Question 8 – 10: Read & write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

8 – peaceful;

9 – spring;

10 – attractive;

Part C: WRITING

Question 1-4. Reorder the words to make sentences as example. (1 point)

1. What did you vị last weekend?

2. I visited Nha Trang with my classmates

3. What bởi vì you think of it?

4. Nha Trang is more beautiful than I expected.

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Cái Bàn Học Của Em (Dàn Ý, Lập Dàn Ý Tả Cái Bàn Học Lớp 5 Ngắn Gọn, Hay Nhất

5 – 10: học viên tự trả lời

Dưới đây là ví dụ:

I went to da Nang last summer holiday. I went with my family: my parents, my brother, my cousins. We travelled to da Nang by plane. We enjoyed many kinds of sea foods. They were so delicious. They also went to lớn the beach và swam together. This holiday is interesting than I expected. I will come back to lớn here in next summer holiday.