Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5

  -  

Đề thi học sinh xuất sắc môn giờ Anh lớp 5

Mời chúng ta học sinh thuộc thử mức độ với cỗ tập đề thi học tập sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5 để sở hữu sự chuẩn bị tốt nhất mang đến kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5 chuẩn bị tới. Cỗ đề thi là tổng hợp những đề thi học tập sinh tốt môn giờ Anh tiêu biểu nhất. Hi vọng, cỗ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho câu hỏi ôn tập của các bạn. Chúc chúng ta ôn tập giỏi và thi đạt kết quả cao!

Bộ đề luyện thi học tập sinh giỏi Olympic tiếng Anh lớp 5

Từ vựng thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Đề soát sổ học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi học tập sinh giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Đề 1

I. Tra cứu từ có cách vạc âm khác với phần đa từ còn lại:

1. A. Visit B. Books C. Friends D. Because


2. A. Can B. Have C. Watch D. Badminton

3. A. cold B. cool C. circle D. Picnic

4. A. Warm B. Small C. Draw D. Want

5. A. Great B. Break C. Beautiful D. Steak

II. Tìm từ khác nhiều loại so với phần đa từ còn lại.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5

6. A. Warm B. Cool C. Dry D. Sun

7. A. Souvernir B. Interesting C. Xe đạp D. Picture

8. A. Singaporean B. Chinese C. Ireland D. English

9. A. Sound B. Museum C. Circus D. Airport

10. A. Cooker B. Footballer C. Farmer D. Singer

III. Lựa chọn đáp án phù hợp để dứt câu sau.

11. She is from Moscow, so she is ..................

A. Chinese B. Russian C. American D. Vietnamese


12. He lives .................... 86 Tran Hung Dao street.

A. On B. In C. At D. From

13. Look! It ......................... Again.

A. Rains B. Is raining C. Raining D. To lớn rain

14. How often vày you play tennis? - I .............. Play it.

A. Often B. Sometimes C. Never D. All A, B, C

15. Where ............ Mrs Mai live two years ago?

A. Did B. Bởi vì C. Does D. Is

16. She works in a hospital, so she is a.........

A. Teacher B. Driver C. Worker D. Nurse

17. Music, English, Math are .................. At school.

A. Subjects B. Favourites C. Games D. Festivals

18. There ........... A lot of people at the các buổi tiệc nhỏ last night.

A. Did B. Are C. Was D. Were

19. He often travels..........car..........my father.

A. By/ for B. By/ with C. With/ by D. For/ by

20. It........... Rainy in summer.

A. Often is B. Is often C. Was often D. Often


21. What did she........ ?

A. Draw B. Drawed C. Drew D. Drawing

22. Bởi you want lớn go..........?

A. Swim B. Swimming C. To lớn swim D. Swam

23. What........... The matter with you yesterday morning?

A. Is B. Are C. Was D. Were

24. She ......... In thai Binh now.

A. Is B. Is being C. Was D. Are

25. Her mother bought her ........... Uniform yesterday.

A. A B. An C. The D. 0

IV. Tìm thấy lỗi không đúng (trong A, B, C hoặc D) trong mỗi câu sau:

26. How many milk vì you want today?

A B C D

27. You must go to see me sometime.

A B C D

28. There are four person in Mr. Phong"s family.

A B C D

29. How much money is the table?

A B C D

30. She is going khổng lồ travel to vương quốc của nụ cười for a little days.

A B C D

31. What time does she often has breakfast?

A B C D

32. She has Music lessons twice one week.

A B C D

33. My birthday is on February.

A B C D

34. My father often goes to trang chủ at 5 p.m.

Xem thêm: Hình Ảnh Siêu Trộm Kid Giá Tốt Tháng 5, 2022, 500 Siêu Trộm Kid 1412 Ý Tưởng

A B C D

35. Would you lượt thích any water to lớn drink?


A B C D

V. Khoanh tròn câu trả lời đúng để dứt đoạn văn sau:

Last month, the students in Hanoi thành phố ...36... An English language festival. At eight o"clock ...37... The morning, ...38 ... Festival began. All the teachers & students at the festival were...39... Beautiful school uniforms. Flowers ...40... Everywhere. They had ...41... Big concert in the school yard. They danced, sang, ...42... Stories and performed plays ...43... English. They had a big party, ...44.... The festival finished at half ...45... Eleven. They altogether enjoyed a good time.

36. A. Have B. Had C. To have D. Having

37. A. In B. On C. At D. Of

38. A. A B. An C. The D. By

39. A. Of B. On C. In D. At

40. A. Are B. Is C. Were D. Was

41. A. A B. An C. To D. The

42. A. Told B. Say C. Spoke D. Talked

43. A. Of B. In C. With D. By

44. A. Too B. To lớn C. Two D. Today

45. A. Past B. Part C. Lớn D. Pass

VI. Chọn câu trả lời có thu xếp đúng:

46. Am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/./

A. I am going to lớn stay there for three days.

B. I am going khổng lồ there stay for three days.

C. I am going to lớn stay for three days there.

D. I am going khổng lồ stay for there three days.

47. Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

A. The weather is often warm in Spring.

B. The weather often is warm in Spring.

C. The weather is warm often in Spring.

D. The weather is in Spring often warm.

48. Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/?/


A. Hoa was born in Hanoi on 5th January.

B. Hoa was born on 5th January in Hanoi.

C. Was Hoa born in Hanoi on 5th January ?

D. Was Hoa born in Hanoi on 5th January.

49. Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the /./

A. Go straight on lights after the traffic.

B. Go straight on after the traffic lights.

C. Go straight lights on after the traffic.

D. Go straight after on the traffic lights.

50. Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/

A. Why is her very important to lớn Music?

B. Why is Music important very lớn her?

C. Why is Music very important to lớn her?

D. Why is very important Music khổng lồ her?

Đề 2

PHẦN I: NGHE HIỂU

I. Sắp xếp thứ trường đoản cú đúng của cả đoạn văn sau:

1. He is hungry

2. He closes the refrigerator

3. It is a package of hot dogs

4. Six hot dogs are in the package

5. He opens the refrigerator

6. He sees a package

7. He takes two hot dogs out of the package

8. He puts the hot dogs on a plate

9. He looks inside the refrigerator

10. He wants something to lớn eat

Trả lời ................................................................................................

Xem thêm: Cã¡Ch Quy đÁ»•I 1 Pound Bằng Bao Nhiêu Ký, Pound To Kg Và Kết Quả

II. Điền từ thích hợp vào ô trống

She ............(1) the book. It is her ..............(2) book. It has a ................(3) cover. It has .............(4) pages. It has many ..............(5). It ........(6) pictures of many animals. She likes animals. She has ..............(7) cats. She likes her cats.. .........(8) names are Fluffy and Muffy. She ...........(9) them the pictures .........(10) the book.