Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2 Cuối Năm

     

TOP 5 đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời trí tuệ sáng tạo cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 cuối năm

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn giờ Anh lớp 2, còn khiến cho các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt hiệu quả cao. Bên cạnh môn giờ Anh, các em gồm thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, giờ Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và những em mua miễn phí tổn 5 đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2:


Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How bởi vì you go lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures và complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read và circle the correct answer


My name is Mark. I live in. It’s near nhì Phong but it’s far from Ho bỏ ra Minh City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhị Phong.

2. Ho đưa ra Minh đô thị is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark & his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures & complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read và circle the correct answer


1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho bỏ ra Minh thành phố is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark & his brother are skipping.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 - Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8 Năm 2021

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go lớn school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures & complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words lớn have correct sentences

1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________


5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

Xem thêm: Câu Hỏi Helen And Sarah Are Talking About Their School’S Field T

5. The cake is on the table.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures & complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures & answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the following words