Cân Bằng: Fe3O4 Hno3 → Fe(No3)3 N2O H2O

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O là làm phản ứng lão hóa khử. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học vẫn được cân bằng, điều kiện những chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Điều kiên phản bội ứng xảy ra Fe với HNO3loãng

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Cân bằng: fe3o4 hno3 → fe(no3)3 n2o h2o

Hệ số cân đối của phương trình hóa học: sắt + HNO3→ Fe(NO3)3+ N2O + H2O

A. 8:24:8:3:12

B. 6:30:6:3:15

C. 6:30:6:2:15

D. 8:30:8:3:15

Lời giải:


Câu 2.Dãy nào dưới đây gồm những chất mà nguyên tố nitơ có tác dụng vừa bộc lộ tính lão hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, NO2, N2O5

D. NO2, N2, NO, N2O3

Lời giải:


Đáp án: D

Nguyên tố N có các số oxi hóa: -3, 0, +1, + 2, +3, +4, +5

Những nguyên tố N sở hữu số lão hóa trung gian có khả năng vừa biểu hiện tính oxi hóa, vừa biểu thị tính khử khi thâm nhập phản ứng

Trong NH3, Nitơ có số thoái hóa -3, là số thoái hóa thấp nhất nên chỉ có thể thể hiện nay tính khử.

Trong HNO3và N2O5, N có số thoái hóa +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ mô tả tính oxi hóa.


Câu 3.R có oxit tối đa là R2O5, trong hợp chất của R với hiđro có 17,64% khối lượng H. Thành phần R là:

A. S

B. P

C. N

D. Cl

Lời giải:


Đáp án: C

R gồm oxit cao nhất là R2O5→ hợp chất của R với hiđro có dạng RH3

%H= 3M+3= 17,64100 → M= 14 → M là nguyên tố nitơ


Câu 4.Trong các oxit của nito thì oxit được pha trộn trực tiếp từ làm phản ứng của nitơ với oxi là:

A. NO2

B. NO

C. N2O

D. N2O5

Lời giải:


Câu 5.Trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4thì chất nào bội nghịch ứng cùng với HNO3đặc lạnh không tạo thành khí là:

A. Fe2O3

B. FeO với Fe3O4

C. Fe3O4

D. FeO

Lời giải:


Đáp án: A

Fe2O3+ 6HNO3→ 2Fe(NO3)3+ 3H2O

FeO + 4HNO3 đặc nóng→ Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4+ 28HNO3đặc rét → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O


Câu 6.Cho lếu láo hợp tất cả 0,14 mol Mg cùng 0,01 mol MgO phản nghịch ứng vừa đủ với dung dịch HNO3thu được 0,448 lít (đktc) khí N2và hỗn hợp X. Trọng lượng muối trong X là:

A. 23 gam

B. 24,5 gam

C. 22,2 gam

D. 20,8 gam

Lời giải:


Đáp án: A

Bảo toàn nguyên tố Mg ta bao gồm : nMg(NO3)2= nMg+ nMgO= 0,15 mol

nkhí N2= 0,02 mol.

Quá trình mang đến e:

Mg → Mg2++ 2e (1)

0,14 → 0,28 mol

Quá trình nhận e:

2NO3- + 10e + 12H+ → N2+ 6H2O (2)

0,2 ← 0,02 mol

Nểu chỉ có 1 quá trình nhận e (2) thì số mol e cho khác số mol e nhận

Do đó cần có quy trình nhận e (3) cùng số mol e dìm ở (3) bằng:

0,28 - 0,2=0,08 mol

NO3-+ 8e + 10H+→ NH4++ 3H2O (3)

0,08 → 0,01 mol

Muối vào X có 0,15 mol Mg(NO3)2và 0,01 mol NH4NO3

→mmuối= 0,15.148+ 0,01.80 = 23 gam


Câu 7. Đốt cháy 5,6g bột sắt trong bình đựng O2thu được 7,36g tất cả hổn hợp X gồm 4 hóa học rắn. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3vừa đầy đủ thu được V ml (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm NO cùng NO2(không còn thành phầm khử nào khác của N+5) và dung dịch Z. Tỉ khối của Y đối với H2bằng 19. Quý hiếm của V là.

Xem thêm: Trạng Thái Mệt Mỏi Của Gnar, Cách Trang Bị Bảng Ngọc, Bổ Trợ Cho Gnar Top

A. 0,336 lít

B. 0,224 lít

C. 0,896 lít

D. 1,008 lít

Lời giải:


Đáp án: C

MX= 19.2 = 38

=> nN2= nNO2= x

mFe+ mO= moxit

=> mO= moxit- mFe= 7,36 - 5,6 = 1,76 gam

=> nO= 0,11 mol

Fe0→ Fe3++ 3e

0,1 0,3

O0+2e → O2-

N+5+ 3e → N+2

3x x x

N+5+1e → N+4

0,11 0,22 x

Bảo toàn e: 0,3 = 0,22 + 3x + x =0,22 + 4x => x = 0,02

=> nkhí= 2x = 0,04 mol

=> Vkhí= 0,04.22,4 = 0,896 lít


Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp Mg với Fe trong dung dịch HCl 4M nhận được 11,2 lít H2(đktc) cùng dung dịch D. Để kết tủa trọn vẹn các ion trong D phải 600 ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Lời giải:


Đáp án: B

nNaCl= nNaOH= 1,2 (mol)

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn nhân tố Clo

=> nHCl= nNaCl= 1,2 (mol)

VHCl= 1,24 = 0,3 lít


Câu 9.Đều chế FeCl2bằng phương pháp cho Fe tính năng với hỗn hợp HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2thu được không trở nên chuyển thành hợp chất sắt (III), người ta rất có thể cho cấp dưỡng dung dịch

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.


D. Một lượng HNO3 dư.

Xem thêm: Pros And Cons Of Moving To The Benefits Of Moving To The Countryside Or The City

Lời giải:


Đáp án: A

Dung dịch FeCl2dễ bị không gian oxi hóa thành muối Fe3+. Để bảo quản FeCl2người ta thêm 1 lương fe vì: sắt + 2Fe3+→ 3Fe2+

Không cần sử dụng HNO3vì HNO3oxi hóa luôn ion Fe2+thành Fe3+,

Không sử dụng Zn sẽ tạo ra một lượng muối Zn2+,

Không sử dụng HCl sẽ không ngăn cản quá trình tạo Fe3+.

FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

FeCl2 + Cl2 → FeCl3

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl


Tham khảo các loạt bài Hóa học tập 12 khác:


1 475 lượt xem
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
liên kết
chính sách
kết nối
bài viết mới tốt nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
tuyển chọn sinh