Giải bài tập sgk toán 7 tập 2

  -  

Số khối lượng (tính bởi kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở tp A được đánh dấu trong bảng 27: