Học Bài Toán 8 Tập 1

     
Giải toán lớp 8 trang 8, 9 SGK tập 1 Nhân nhiều thức với đa thức tương đối đầy đủ và chi tiết nhất, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và hiểu rõ phương thức giải những dạng bài tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài xích tập sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 8 - 9 bài Nhân nhiều thức với đa thức được trình bày khá đầy đủ và đúng mực nhất dưới đây, giúp các bạn học sinh củng cố kỹ năng được kỹ năng và kiến thức đã học và vận dụng nhằm giải các dạng toán tương tự tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Học bài toán 8 tập 1

Giải bài xích 1 trang 8 - 9 SKG Toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5- x)

Đáp án và lý giải giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1)

= x2.(x – 1) + (–2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

= x2.x + x2.(– 1) + (– 2x).x + (–2x).(–1) + 1.x + 1.(–1)

= x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1

= x3 – (x2 + 2x2) + (2x + x) – 1

= x3 – 3x2 + 3x – 1.

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2x2 + x – 1).5 + (x3 – 2x2 + x – 1).(–x)

= x3.5 + (–2x2).5 + x.5 + (–1).5 + x3.(–x) + (–2x2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5x3 – 10x2 + 5x – 5 – x4 + 2x3 – x2 + x

= –x4 + (5x3 + 2x3) – (10x2 + x2) + (5x + x) – 5

= –x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5

Ta có:

(x3 – 2x2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x2 + x – 1).

Xem thêm: They Knew That It Was Just Not Feasible Such A Small Firm To Compete With The Big Boys

<–(5 – x)>

= – (x3 – 2x2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5)

= x4 – 7x3 + 11x2 – 6x + 5.

Giải bài xích 2 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 8 - 9

Làm tính nhân:


*

*

Đáp án và trả lời giải:


*

*

*

Giải bài 3 SGK trang 8 - 9 Toán lớp 8 tập 1

Điền công dụng tính được vào bảng:

Đáp án và gợi ý giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

A = (x – y).(x2 + xy + y2)

= x.(x2 + xy + y2) + (–y).(x2 + xy + y2)

= x.x2 + x.xy + x.y2 + (–y).x2 + (–y).xy + (–y).y2

= x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3

= x3 – y3 + (x2y – x2y) + (xy2 – xy2)

= x3 – y3.

Xem thêm: Tính Tích Phân Hàm Chẵn Lẻ Có Đáp Án Chi Tiết, Tính Tích Phân Các Hàm Đặc Biệt, Hàm Ẩn

Tại x = –10, y = 2 thì A = (–10)3 – 23 = –1000 – 8 = –1008

Tại x = –1 ; y = 0 thì A = (–1)3 – 03 = –1 – 0 = –1

Tại x = 2 ; y = –1 thì A = 23 – (–1)3 = 8 – (–1) = 9

Tại x = –0,5 ; y = 1,25 thì A = (–0,5)3 – 1,253 = –0,125 – 1,953125 = –2,078125.