Please Wait

     
... II. Khoanh tròn giải đáp đúng: (3 points)1. This is . . . Black cat a. an b. A c.the2. This is . . . Orange bag a. an b. A c. The 3.

Bạn đang xem: Please wait

This is a blue . . . Trắng book a. And b. A c. an 4. What’s ... Is an orange and black book This is a black and orange bookII. Practice: RealiaSs bởi vì exercise part B on page 15Ss màu sắc and writeModel: Green/ pencil Red & white / book Yellow and ... Friend (S3) S2: Hello, S3. S3: Hi, S2. All: Let’s play 3. set the scene: Andy Tên riêng biệt namKate Tên riêng rẽ nữMs cô, bàMrs cô, bà ( có chồng)Miss cô, chị ( phụ vương chồng)Mr ông, anh, thầyChecking:...
*

... Corrects and gives some marks .2 . Modelsentence : This is a red and yellow book . This is an orange and blue pen .- Practice reading .ã khung : This is + a/ an + adj (màu sắc đẹp ) + & + adj ... White. Edr……….red.2. Review : This is a red book . an orange ruler. This is an orange và blue book .II . Practice :1. Màu sắc and write : ( A page 14 )a) This is a pink pen . B) This ... ; S 3 ….and S4… 2.Preteach vocabulary: Kate Jenny John    Lisa Scott Andy 3. Modelsentence: What/s your name? My name is Kate. II.Practice: a) review the question- & -answer...
*

... Thừa nhận xét -Làm BT 9 trang 38 .HS xem chi tiết trong tranh và viết lời giới thiệu. Xem tranh luận bàn và nhận diện những nhân vật,hoạt rượu cồn trong tranh.HS nghe còn chỉ vào tranh lần 1HS đề cập lại ... Tranh bởi tiếng việt-HS chú ý tranh ,nghe cùng nhắc lại nhị lần-HS chỉ vào những nhân thứ trong tranh cùng đọc lời thoại thành tiếng-Làm bài toán theo cặp ,đóng vai theo tranh-Miêu tả HS vào tranh ... Làm cho bàitập 3 trang 8,(Đáp án: a.2 ; b .4; c .3; d.1)5.say it righths trình làng tên mình cho cả lớp bằngtiếng Anh -HS tả nội dung tranh trước lúc nghe-HS nghe và khắc ghi tranh được nói...
*

... People: student 1 is nam St 2 is Mai, St 3 is Nga and other is Phong.S1: Hello. I’m Nam. S2: Hi, Nam. I’m Mai.S3: Hello. I’m Nga.S4: Hi, Nga. I’m Phong. 3.

Xem thêm: Giải Bài 35 Các Tác Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều, Lý Thuyết Vật Lý Lớp 9 Bài 35

Consolidation and home - link.- Consolidate ... Saying greeting the teacher.5’ 3. bình luận and home - links :- Ask Ps prepare the next lesson at trang chủ - Listen và follow T’s Ask.1 B Hung Phu Primary school English 3 A. Look, listen: - Ask Ps ... 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………WeekDate:Trình ký5 B Hung Phu Primary school English 3 Lesson 3 (2 periods)I. Aims : Practice saying goodbye.II. Objectives :- By the over of this lesson,...
*

... Trúc hỏi người khác bao nhiêu tuổi-How old is she/heHow old is she/he-Làm bài bác tập: bài tập 6Làm bài bác tập: bài tập 6 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesA: How old is she?A: ... Friday January 14 th, 2011Unit Eight: Ages 3 1 3 1 22 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesHome workHome work-Xem lại...
*

... The board. - explains the form, meaning và use. - runs through. - the 1st part of exchange. - the 2nd … - the 3 rd … - the last part of exchange. - practice the dialogue. ... Play: (Call ss go to lớn the board and practice the form) * home work: Look at Section A 4,5,6,7. - asks ss work in pairs. - elicits ss how to lớn role play. - monitors. - ... Picture. - follow the T’s guides. - work in group. - guess a word. - check. - choral repetition - individual repetition. - copy into notebooks. - check. - guess a situation...
... 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 - At home: Learn the new words and model - Write the home work Supplement UNIT 5 : OUR FRIENDSLesson 1: (3, 4).Date of preparation: /10/2011 .Class: 3 .Date of ... Answer- The class repeat all the phrases toreinforce their pronunciation 3.

Xem thêm: Đáp Án Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1, Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 9 Unit 1

Let's chantNăm học tập 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 3. Look và say- - Ask Ss lớn identify the characters in thepictures.Ask ... Write the trang chủ work Supplement UNIT 3: HOW ARE YOU? Lesson 2: (1, 2, 3) .Date of preparation: 09 /09/2011 .Class: 3 .Date of teaching: 13/ 09/2011 I. Objectives: Ss will be able to...