Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2013

     
*

*

*

*

*

1. Về hình thức:

Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 bao hàm 11 Chương cùng 120 Điều (giảm 01 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992). Hiến pháp năm 2013 chỉ thân nguyên 07 Điều, bổ sung cập nhật 12 Điều bắt đầu và sửa đổi 101 Điều.

Bạn đang xem: Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2013

trong số ấy có sự thu xếp lại những chương như:

- Chương 11: QUỐC KỲ, QUỐC HUY, QUỐC CA, THỦ ĐÔ, NGÀY QUỐC KHÁNH được ghép vào cùng với Chương 1.

- Chương 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN được đưa lên Chương 2 với tên gọi QUYỀN nhỏ NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN.

- Một Chương hoàn toàn mới chính là chương 10: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.

2. Lời nói đầu:

khẩu ca đầu được sửa đổi theo hướng khái quát, cô đọng, súc tích và gọn nhẹ chỉ bằng 1/3 so với khẩu ca đầu của Hiến pháp năm 1992. Thay thể:

- bỏ cụm “và những nước bóng giềng, lập yêu cầu những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên phủ và chiến dịch sài gòn lịch sử, đánh win hai trận chiến tranh xâm chiếm của thực dân với đế quốc, giải phóng khu đất nước, thống tốt nhất Tổ quốc, ngừng cách mạng dân tộc, dân người chủ sở hữu dân. Ngày 2 mon 7 năm 1976 Quốc hội nước nước ta thống duy nhất đã ra quyết định đổi tên nước là cùng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa buôn bản hội, ra sức xuất bản đất nước, kiên cường đảm bảo Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.” và nắm vào đó các từ “Bằng ý chí và sức khỏe của toàn dân tộc, được sự trợ giúp của anh em trên cố kỉnh giới, quần chúng ta sẽ giành thắng lợi vĩ đại trong những cuộc chống chọi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đảm bảo Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử trong công việc đổi mới, đưa giang sơn đi lên chủ nghĩa thôn hội.”.

- quăng quật nguyên đoạn “Từ năm 1986 mang lại nay, công cuộc thay đổi toàn diện giang sơn do Đại hội lần đồ vật VI của Đảng cộng sản việt nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan tiền trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để thỏa mãn nhu cầu yêu ước của tình hình và nhiệm vụ mới.

Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, thôn hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nhiệm vụ cơ phiên bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và buổi giao lưu của các cơ quan Nhà nước, thiết chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm cho chủ, công ty nước quản lý.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2:

Tiếp tục xác định nhà vn là nhà nước pháp quyền làng hội công ty nghĩa; bên nước của dân, vị dân và vì dân. Bên nước việt nam do dân có tác dụng chủ, vớ cả quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.

quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa những cơ quan bên nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tứ pháp. “Kiểm soát” là tự ngữ bắt đầu được lộ diện trong phiên bản hiến pháp lần này.

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 3:

Theo đó, đơn vị nước công nhận, tôn trọng, đảm bảo và đảm bảo quyền nhỏ người, quyền công dân – đấy là điểm new tiến bộ.

Hiến pháp năm 1992:

Điều 3. Bên nước bảo vệ và không xong xuôi phát huy quyền cai quản về đều mặt của nhân dân, thực hiện phương châm dân giàu, nước mạnh, làng hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi bạn có cuộc sống ấm no, từ do, hạnh phúc, gồm điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc với của nhân dân.

Hiến pháp năm 2013:

Điều 3. Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền quản lý của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền nhỏ người, quyền công dân; thực hiện kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi bạn có cuộc sống đời thường ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, gồm điều kiện cải tiến và phát triển toàn diện.

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 4:

kế bên quy định “Đảng cộng sản nước ta – Đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị công nhân, đôi khi là đội đón đầu của quần chúng. # lao rượu cồn và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành tiện ích của giai cấp công nhân, quần chúng lao cồn và của tất cả dân tộc, lấy công ty nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước với xã hội.” còn bổ sung cập nhật quy định “Đảng cộng sản vn gắn bó quan trọng với Nhân dân, giao hàng Nhân dân, chịu đựng sự giám sát và đo lường của Nhân dân, phụ trách trước nhân dân về những quyết định của mình.”.

Đồng thời bổ sung cập nhật quy định “Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam hoạt động trong cỡ Hiến pháp cùng pháp luật.”.

6. Quy định về ngữ điệu quốc gia:

Hiến pháp năm 2013 quy định ngôn ngữ giang sơn là tiếng Việt – điều mà Hiến pháp năm 1992 không đề cập và tiếp tục khẳng định “các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bạn dạng sắc dân tộc, đẩy mạnh phong tục, tập quán truyền thống lâu đời và văn hoá tốt đẹp của mình.”.

Đồng thời giải pháp “Nhà nước tạo đk để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng cải cách và phát triển với khu đất nước”.

7. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước:

Điều 6 được rút gọn như sau: “Nhân dân thực hiện quyền lực tối cao nhà nước bởi dân chủ trực tiếp, bởi dân chủ đại diện thay mặt thông qua Quốc hội, Hội đồng quần chúng và trải qua các ban ngành khác ở trong phòng nước.”.

8. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân:

chỉnh sửa câu chữ mang đến rõ nghĩa hơn, theo đó “Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không hề xứng xứng đáng với sự lòng tin của nhân dân.”.

9. Điều 8 cùng Điều 12 Hiến pháp năm 1992 được gộp tầm thường lại gọn hơn trong Điều 8 của Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013:

Theo đó, đơn vị nước được tổ chức và vận động theo Hiến pháp và pháp luật, thống trị xã hội bởi Hiến pháp cùng pháp luật, thực hiện nguyên tắc triệu tập dân chủ. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nên tôn trọng Nhân dân, tận tuỵ giao hàng Nhân dân , liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe chủ kiến và chịu sự đo lường và thống kê của Nhân dân; nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu thị quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

10.Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

bổ sung quy định: “Công đoàn Việt Nam, Hội dân cày Việt Nam, Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh, Hội liên hiệp đàn bà Việt Nam, Hội cựu chiến binh vn là các tổ chức bao gồm tri – xã hội được thành lập và hoạt động trên đại lý tự nguyện, đại diện và đảm bảo quyền, công dụng hợp pháp, đường đường chính chính của thành viên, hội viên tổ chức triển khai mình; cùng các tổ chức thành viên không giống của phương diện trận phối hợp và thống nhất hành vi trong chiến trường Tổ quốc Việt Nam.”.

11. Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn nước ta được ra đời trên các đại lý tự nguyện, đại diện cho những người lao động âu yếm và bảo đảm an toàn quyền, lợi ích hợp pháp, đường đường chính chính của người lao đụng (Hiến pháp năm 1992 quy định: chăm sóc và bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người dân lao đụng khác).

Xem thêm: Top 19 Má Lúm Đồng Tiền Tiếng Anh Là Gì, Má Lúm Đồng Tiền Tiếng Anh Là Gì

Đồng thời, gia nhập kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động vui chơi của cơ quan công ty nước, tổ chức, đơn vị, công ty lớn về những vụ việc liên quan mang lại quyền, nhiệm vụ của fan lao động; tuyên truyền, vận động fan lao rượu cồn học tập, cải thiện trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, thiết kế và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

12.Tổ quốc nước ta là thiêng liêng, bất khả xâm phạm:

Theo đó, số đông hành vi ngăn chặn lại độc lập, nhà quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp kiến tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc phần lớn bị nghiêm trị (Hiến pháp năm 1992 quy định: mọi thủ đoạn và hành vi chống lại ….).

13.Nhất quán mặt đường lối đối ngoại:

Theo đó, điều này được sửa đổi câu chữ theo hướng cụ thể và đồng nhất đường lối đối nước ngoài độc lập, từ chủ, hoà bình… của Việt Nam. Nắm thể:

Nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa việt nam thực hiện đồng điệu đường lối dối nước ngoài độc lập, từ bỏ chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác ký kết và phạt triển; đa phương hoá, phong phú hoá quan hệ, dữ thế chủ động và lành mạnh và tích cực hội nhập, vừa lòng tác quốc tế trên cửa hàng tôn trọng độc lập, tự do và toàn diện lãnh thổ, không can thiệp vào quá trình nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân hành Hiến chương liên hiệp quốc và Điều ước nước ngoài mà nước cộng hoà xã hội nhà nghĩa nước ta là thành viên; là bạn, đối tác doanh nghiệp tin cậy và thành viên có nhiệm vụ trong cộng đồng quốc tế vì tác dụng quốc gia, dân tộc, góp thêm phần vào sự nghiệp hoà bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên rứa giới.

14. Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, ngày quốc khánh, thủ đô:

Ghép và giữ nguyên các Điều 141, 142, 143, 144, mặt khác sửa thay đổi Điều 145 của ức hiếp pháp 1992 thành Điều 13 Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2013 như sau:

- Quốc kỳ nước cùng hoà làng mạc hội chủ nghĩa vn hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần bố chiều dài, nền đỏ, chính giữa có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh.

- Quốc huy nước cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa vn hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh, xung quanh tất cả bông lúa, sinh sống dưới có nửa bánh xe pháo răng và chiếc chữ “Cộng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Quốc ca nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa việt nam là nhạc với lời của bài bác “Tiến quân ca”.

- Quốc khánh nước cùng hoà làng hội nhà nghĩa vn là ngày Tuyên ngôn chủ quyền 02 tháng 9 năm 1945.

- thủ đô hà nội nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa vn là Hà Nội.

15.Hạn chế quyền nhỏ người, quyền công dân:

Theo Hiến pháp năm 2013, Quyền nhỏ người, quyền công dân chỉ hoàn toàn có thể bị giảm bớt theo nguyên lý của phép tắc trong trường hợp quan trọng vì nguyên nhân quốc phòng, an toàn quốc gia, đơn côi tự, bình an xã hội, đạo đức nghề nghiệp xã hội, mức độ khoẻ của cộng đồng.

16.Việc tiến hành quyền con người, quyền công dân:

Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2013 khẳng định rõ: Việc tiến hành quyền nhỏ người, quyền công dân ko được xâm phạm tác dụng quốc gia, dân tộc, quyền và tác dụng hợp pháp của người khác.

17.Quyền đồng đẳng trước pháp luật:

xung quanh quy định “Mọi tín đồ đều bình đẳng trước pháp luật”, Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 còn bổ sung cập nhật thêm chế độ “Không ai bị phân biệt đối xử vào đời sống chủ yếu trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, thôn hội.”.

18. Công dân Việt Nam:

Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định ví dụ và cụ thể hơn Hiến pháp năm 1992 về vụ việc “Công dân Việt Nam”, theo đó:

- Công dân việt nam là người dân có quốc tịch Việt Nam.

- Công dân nước ta không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

- Công dân vn ở nước ngoài được bên nước vn bảo hộ.

19.Quan hệ giữa người việt nam định cư làm việc nước ngoài đối với nhà nước Việt Nam:

mức sử dụng mật thiết hơn quan hệ giữa người nước ta định cư ở nước ngoài so với nhà nước Việt Nam. Cụ thể: người vn định cư ở nước ngoài là phần tử không bóc rời của xã hội dân tộc Việt Nam. Nhà nước khuyến khích với tạo điều kiện để người vn định cư ở nước ngoài giữ gìn với phát huy phiên bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Top 5 Hòn Đảo Có Diện Tích Lớn Nhất Nhật Bản Là, 4 Đảo Lớn Của Nhật Bản

20. Quyền sống:

Đây là khí cụ mới hoàn toàn so cùng với Hiến pháp năm 1992, theo đó: “Mọi người dân có quyền sống. Tính mạng của con người con fan được điều khoản bảo hộ. Không có bất kì ai bị tước đoạt tính mạng con người trái luật.”.