I Could Only Propose A Partial Solution To The Crisis In The Company

     

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Câu hỏi:

I could only propose a partial solution lớn the crisis in the company.

Bạn đang xem: I could only propose a partial solution to the crisis in the company

Bạn đang xem: I could only propose a partial solution lớn the crisis in the company.

Xem thêm: Cách Xếp Nhà 10 Đẹp Thủ Tốt/ Mạnh Gaming 120/Thời Loạn Mobile

A. Half B. Halfway C. Effective D. Complete Đáp án đúng: D

Kiến thức: Từ vựng, tự trái nghĩa

Giải thích:

partial (a): một phần

half: một nửa halfway: nửa đường

effective (a): tác dụng complete (a): trả toàn, trả thành

=> partial >thuocmaxman.vn

Chuyên mục: thắc mắc Trắc nghiệm

Tag: I could only propose a partial solution to the crisis in the company.

Xem thêm: Origins Of Clinical Chemistry: The Evolution Of Protein Analysis*
thuocmaxman.vn Send an thư điện tử Tháng bố 24, 2022
0 1 phút phát âm


**

Kim loại không công dụng được với dung dịch FeCl3 là sắt kẽm kim loại nào bên dưới đây?


18 phút trước

*

Trong các loại hình nghệ thuật sảnh khấu truyền thống, loại hình nào phản chiếu hiện thực xã hội một phương pháp sống đụng và sâu sắc nhất ?


19 phút trước

*

Một quần thể ngẫu phối bao gồm thành phần kiểu gen ở cầm cố hệ phường là 0,64 AA : 0,27 Aa : 0,09 aa. Cho biết thêm alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?


20 phút trước

22 phút trước

23 phút trước

24 phút trước

25 phút trước

26 phút trước


Close
gmail.comTìm kiếm


Không có comment nào để hiển thị.

Remember me Log In

Don't have an account?