Tiếng Anh Lớp 4

     

Bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học viên lớp 4 làm cho quen với những dạng bài xích tập từ cơ bạn dạng tới nâng cao. Vày vậy, những bộ đề ôn luyện giờ Anh này để giúp tiếp cận dần dần dần, từ khó khăn đến dễ để trẻ học tập tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ cùng những concùng tìm hiểu thêm 5 cỗ đề được thuocmaxman.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan lại về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài bác tập như: Khoanh một từ khác với từ bỏ còn lại, nối câu, kết thúc bài hội thoại, áp dụng tranh nhắc nhở để chấm dứt câu, tìm đôi bạn thích hợp, đánh số tương xứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4

Với những dạng bài xích tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện phần nhiều kiến thức khác nhau từ từ vựng mang đến ngữ pháp, từ từ solo đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng tham khảo 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp con trẻ tiếp cận dần dần, từ cực nhọc đến dễ dàng để học tập tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cat B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi many exercises ______ Math lessons.

A. To lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào chỗ trống)

11. Vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với có mang Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Mẫu bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Cây bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài xích tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì chưng you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: bởi you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When do you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ and on Thursday.

A: (9) ………………….do you vị during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh and his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Nhạc Nền Cô Dâu 8 Tuổi ), Slow Motion Cô Dâu 8 Tuổi

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố người mẹ nên lựa chọn bộ đề phù hợp với kĩ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 cam kết tự để sở hữu từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, phụ huynh nên khuyến khích và sắp đến xếp thời hạn nghỉ ngơi phải chăng cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / khổng lồ school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác loại với đông đảo từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ do you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy vậy during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vị you go to lớn sleep?

16. What subjects bởi you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why bởi vì you want to lớn go lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì chưng you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của phụ huynh là động lực để nhỏ học tập và nuốm gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Bởi you have Math today? No,…………

A. I am B. I vì C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vì chưng you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Bác Hồ, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Hồ Chí Minh

Nam: (8) .................... Bởi vì you lượt thích it?

Alan: Because I want khổng lồ become a (9) …............. & how (10) ............. You?

Nam : I want lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác các loại với hầu như từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé nhỏ luyện tập thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn thuocmaxman.vn - phần mềm học tiếng Anh online quality cao để hỗ trợ nhỏ bé học cùng thi xuất sắc hơn. Phụ huynh và trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng thuocmaxman.vn tại đây với thông tin tài khoản học thử: