Luyện thi ioe tiếng anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

     

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35, giúp những em học sinh lớp 4 củng thay kiến thức, cố được những dạng toán cũng như phương thức ra đề trong bài xích thi IOE, để chuẩn bị cho các vòng thi IOE những cấp đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể dưới đây:

200 câu tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho huyện

200 câu giờ Anh luyện thi IOE lớp 3 cung cấp huyện

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 trường đoản cú vòng 1 đến vòng 35

Vòng 1:

bài bác 1: Choose the correct answer

1. What ........his name?

a. Is b. Are c. This d. Bye

2. May I ...........out?

a. Mở cửa b. Go c. Come d. Say

3. What colour is this? – It"s.........book.

a. A green b. Green c. Pencil d. Ruler


4. I"m in ..........4 A.

a. Grade b. Class c. Classes d. Grades

5. They ............from France.

a. Is b. Am c. Is d. Are

6. Where ............you from? –I"m from Laos.

a. Is b. Are c. Am d. Do

7. ..........is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ...........school big?

a. You b. Your c. Yous d. Yours

9. Tom is my ..........., too.

a. He b. She c. Friend d. Be

10. Your book ..............small.

a. It b. Is c. It"s d. Are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I lượt thích orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. B _ _ k

9. This is my r _ om.

10. Chi _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. Book 3. Question 4. Kite 5. Pen


6. Sofa 7. Teacher 8. Window 9. House 10. Orange

a. Gia sư b. Hành lang cửa số c. Bé diều d. Cuốn sách e. Cây bút

f. Ngôi nhà g. Quyển tập h. Trái cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching

1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. Plane 5. Cow

6. Fish 7. Mother 8. Ice cream 9. Family 10. Star

a. Ngôi sao 5 cánh b. Bạn c. Bọn vi ô lông d. Bò cái e. Mẹ

f. Cá g. Kem h. Mái ấm gia đình i. Bướm j. đồ vật bay

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Bài 2: Reoder the words lớn make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. Is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________


4. This an is apple________________________________________________________________

5. Many There are rooms in the house.________________________________________________________________

6. Is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. Teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. Name is________________________________________________________________

10. Nice lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I"m fine, th _ _ _ you.

8. I"m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject vì you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ......you.

Xem thêm: Hot Girl Của Hero Team Là Ai Là Người Đứng Đầu Hero Team Là Ai ?!?!?

a. On b. In c. For d. At

2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.

a. At b. From c. On d. To

3. ..........birthday to lớn you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are theu students ? Yes, .................

a. They are b. They bởi c. Are they d. Are their

Bài 2: Matching

1. Write 2. Teddy bear 3. Lion 4. Chicken 5. House

6. Girl 7. Drink 8. Yo-yo 9. Lamp 10. Ice cream


a. Con gái b. Uống c. Sư tử d. đèn để bàn e. Gà

f. Gấu g. Nhỏ lăn h. Kem i. Viết j. Ngôi nhà

1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Bài 3: Fill in the blank

1. Numb_ r

2. Mornin _

3. Augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. Cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ...........two boys in my class.

a. Is b. Many c. Are d. Isn"t

2. My brother is ............ Worker.

a. An b. An"s c. A d. A"s

3. What .........is it ? It"s white.

a. Colours b. Colour c. Colour"s d. Colourn"t

4. I ..........watching TV.

a. Is b. Are c. Am d. Aren"t

5. This..........my friend, Nga.

a. Am b. Is c. Are d. Name

6. Let"s ...........hello to lớn the teacher.

a. Go b. Say c. Know d. To

7. How...........desks are there in your classroom?

a. Any b. Many"s c. Any"s d. Many

8. August is the eighth ............the year.

a. By b. On c. Of d. From

9. Give..........a pen, please.

a. My b. Me c. My"s d. I

10. Look at the ........., please.

a. Say b. Tell c. Board d. Board"s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It"s small.

Bài 3: Matching

1. Dance 2. Pencil box 3. Drink 4. Kite 5. Candle


6. Soft drink 7. Greet 8. Sit 9. Butterfly 10. Eat

a. Chào b. Nước uống có ga c. Hộp cây bút chì d. đồ uống e. ăn

f. Nhảy đầm g. Ngồi h. Con diề u i. Nến j. Bướm

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Xem thêm: The Two Countries Have Reached An Agreement Through Dialogues Described As ________

Vòng 5:

Bài 1: Matching

1. Bedroom 2. Garden 3. Kitchen 4. Bus 5. Desk6. Lion 7. Greet 8. Smile 9. Listen 10. Ducka. Nghe b. Kính chào c. Phòng ngủ d. Phòng bếp e. Xe buýtf. Sư tử g. Khu vườn h. Chiếc bàn i. Mỉm mỉm cười j. Nhỏ vịt

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. You ? are How old________________________________________________________________2. Cat. Lượt thích My brother doesn"t________________________________________________________________3. Is Lina. Name My________________________________________________________________4. Is job ? What her________________________________________________________________5. Book read the Let"s________________________________________________________________6. Xào luộc words. Down the________________________________________________________________7. Am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. Kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. Is name________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. Aunswer 2. Pqink 3. Numbwer 4. Remembper 5. Tosy6. Stutdent 7. Candey 8. Reaqd 9. Broewn 10. Caike

Tải file Doc hoặc PDF để xem thêm nội dung cụ thể Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4