THI TIẾNG ANH LỚP 3

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)


Tài liệu cỗ đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2021 - 2022 bao gồm 5 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn giờ đồng hồ anh 3 của những trường TH trên toàn nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thihọc kì 2 giờ anh lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Bạn đang xem: Thi tiếng anh lớp 3

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Odd one out.

1.A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2.A. Six B. Seven C. School D. Ten

3.A. Cát B. Fish C. Bird D. Pet

4.A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5.A. She B. That C. He D. I

6.A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Mèo B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho đưa ra Minh City. There are no clouds.

CitiesWeather
Ha Noi
Hue
Da Nang
Ho đưa ra Minh city

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

V. Look & read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.

Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys & girls

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho đưa ra Minh citySunny

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

V.

1. X2. V3. X4. X

VI.

1. B2. A3. C4. C


Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Read và complete.

nearplayingwatchingreadingdogliving room

My family is in the (0) living room. My father is (1) __________ a book. My mother và I are (2) __________ TV. My sister is (3) __________ with her mèo (4) __________ the TV. My (5) __________ is under the table. My family is in the (0) living room. My father is (1) __________ a book. My mother và I are (2) __________ TV. My sister is (3) __________ with her mèo (4) __________ the TV. My (5) __________ is under the table.

II. Read và match.

1.Where’s Hue?a.He’s cleaning the floor.
2.How many toys vì you have?b.Yes, I do.
3.What’s your brother doing?c.I have three kites & two robots.
4.Do you have any goldfish?d.A bản đồ and a picture.
5.What are those on the wall?e.It’s in central Viet Nam.

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

III. Put the words in the correct order.

1.for a go walk let’s ............................

2.let’s a book read ............................!

3.doing are they what ............................?

4.music is Nini to lớn listening ............................

5.sunny is Hue it’s in today ............................

IV. Match the rhyming words.

1.colda.late
2.waitb.know
3.walkc.stay
4.playd.old
5.helloe.talk

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

V. Read và write.

Chit:Hello, Doris. How (1) ______ ?

Doris:I’m (2) ________. Thank you. & you?

Chit:Fine, thanks. Vì chưng you (3)_______ skating?

Doris:Yes, (4)_______. Do you?

Chit:No, (5)________.

ĐÁP ÁN

I.

1. Reading2. Watching3. Playing4. Near5. Dog

II.

1 - e2 - c3 - a4 - b5 - d

III.

1.Let’s go for a walk.

2.Let’s read a book.

3.What are they doing?

4.Nini is listenin lớn music.

5.It’s sunny in Hue today.

IV.

1 - d2 - a3 - e4 - c5 - b

V.

1. Are2. Fine3. Like4. I do5. I don’t


Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Odd one out.

1.A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

2.A. I B. She C. Our D. They

3.A. His B. Her C. My D. It

4.A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

5.A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

II. Choose the correct answer.

1. What is Mai doing? – She _______.

A. Play cycling B. Is cycling C. Cycles

2. How old is your _______? – He’s thirty four.

A. Sister B. Mother C. Father

3. What is the ________ today? – It’s sunny.

A. Activity B. Màu sắc C. Weather

4. __________ many cats vị you have? – There are 5.

A. Why B. How C. What

5. What _________ are your dogs? – They are black and white.

A. Màu sắc B. Yellow C. Sunny

III. Fill in the blanks.

1.The weather is often __________ in summer.

2.We go lớn school _______ bike.

3.There _______ six books on the table.

4.This ______ a schoolbag. It is _____ the table.

5.Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

IV. Match.

1.How many goldfish vày you have?a.It’s behind the door.
2.What colors are your roses?b.I have three.
3.Who’s sitting in the garden?c.Yellow, red and blue.

Xem thêm: Dao Động Duy Trì Là Dao Động Tắt Dần Mà Người Ta Đã A, Dao Động Duy Trì Là Dao Động Tắt Dần Mà Ta Đã

4.Where is your cat?d.My teacher, Miss Hoa.

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

V. Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms & two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the houseNumber
Living room2

VI. Read and write.

Hi. My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I lượt thích planes. Mai likes dolls. Quan & Phong lượt thích ships. Linda likes kites. Peter và Tony lượt thích trucks. We have a lot of fun in the playroom.

1.The children are in the ________________________.

2.Nam likes _________________________.

3.Mai likes _________________________.

4.Quan & Phong lượt thích ____________________.

5.Linda likes ________________________.

6.Peter and Tony lượt thích _______________________.

ĐÁP ÁN

I.

1. B2. C3. D4. D5. A

II.

1. B2. C3. C4. B5. A

III.

1. Hot2. By3. Are4. Is/on5. Is/am

IV.

1 - b2 - c3 - d4 - a

V.

Rooms of the houseNumber
Living room2
Bathroom2
Kitchen1

VI.

1.The children are in theplayroom.

2.Nam likesplanes.

3.Mai likesdolls.

4.Quan and Phong likeships.

5.Linda likeskites.

6.Peter & Tony liketrucks.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Odd one out.

1.A. Globe B. Maps C. Desk D. These

2.A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3.A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4.A. Teddy bear B. Kite C. Cake D. Puzzle

5.A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

II. Choose the correct answer.

1. What’s it? – It’s ........ Inkpot.

A. An B. A C. Some

2. How many ......... Are there? – There is a desk.

A. Desk an B. A desk an C. Desks

3. The weather is ............. Today.

A. Cold B. Ok C. Too

4. ......... Is nam from? He’s from Haiphong.

A What B. Who C. Where

5. Who is he? – ....... Is my friend.

A. He B. I C. She

III. Fill in the blanks.

1.……. Name is Peter.

2.My mother is thirty ……… old.

3.Mai is ……... Vietnam.

4.………. You want a banana?

5.How many crayons ……. You have?

IV. Read and write.

Hi! My name is Nam. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. And that is my dog. It is there, under the table. I also have two parrots and a rabbit. They are all in the garden.

1.Nam has a lot of ________.

2.He has a _______. It is on the bed.

3.He has a ________. It is under the table.

4.He has two _______ và a _________. They are in the _________.

V. Reorder the sentences.

1.friend/ is/ my/ Hien/ new................................................................
2.is/ that/ classroom/ her................................................................
3.your/ write/ let’s/ name................................................................
4.has/ two/ he/ rabbits................................................................

ĐÁP ÁN

I.

1. D2. B3. B4. C5. A

II.

1. B2. C3. A4. C5. A

III.

1. His2. Years3. From4. Do5. Do

IV.

1.Nam has a lot ofpets.

2.He has acar.It is on the bed.

3.He has adog.It is under the table.

4.He has twoparrotsand arabbit.They are in thegarden.

V.

1.Hien is my new friend.

2.That is her classroom.

3.Let’s write your name.

4.He has two rabbits.


Đề thi quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Odd one out.

1.A. Puzzle B. Rabbit C. Robot D. Truck

2.A. Wardrobe B. Cupboard C. Table D. Those

3.A. Fish B. Rabbits C. Bird D. Goldfish

4.A. Teddy bear B. Rainy C. Cloudy D. Sunny

5.A. Thirty B. Forty C. Thirteen D. Seventy

II. Circle the best answer A, B, C or D.

1. Where _________ the posters? – They’re on the wall.

A. Vì B. Does C. Is D. Are

2. What is the weather like in Hanoi? – It’s ________ và windy.

A. Happy B. Big C. Cloudy D. Long

3. How many ________ are there in your house?

A. Rooms B. Room C. Kitchen D. Bedroom

4. Are there ______ pictures on the wall?

A. Some B. Any C. A D. An

5. _______ he like birds? – Yes, he does.

A. Is B. Bởi C. Does D. Are

III. Read and tick Yes or No.

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a xanh car, a green ship và a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black & red. He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

YesNo
1.Nam & Dong have many toys.
2.Nam has a yellow ball và a blue car.
3.Dong is Nam’s friend.
4.Dong has a red ship & a green car.
5.They always play together.

IV. Read the passage và write the correct words in the blanks.

Xem thêm: Ielts Speaking Part 1 Furniture Arranging Mistakes, Common Furniture Arranging Mistakes

room on nine is near

Hi, I am John. I am (1)______ years old. This (2)___________ my sister. Her name is Mary. This is our (3)____________. There is a cupboard (4)________ the door. There are two posters (5)____________the wall. There is a table and two chairs.