Speaking Unit 2: Personal Experiences Trải Nghiệm Cá Nhân

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Speaking unit 2: personal experiences trải nghiệm cá nhân


Bài 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm vấn đề theo cặp. Ghép đều điều em rất có thể đã làm hoặc trải qua ở form A với điều trải qua đó ảnh hưởng đến em thế nào ở form B.)

A

B

 1. Speaking English khổng lồ a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling to other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking lớn a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson và makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English to lớn a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói tiếng Anh cùng với người bản xứ làm mình muốn học tiếng Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị nhỏ xíu nặng làm bạn quý trọng mức độ khỏe của chính mình hơn.) 

3 - a. Travelling lớn other parts of the country makes you love your country more.

(Đi tới những vùng đất khác nhau trên giang sơn làm bạn yêu quốc gia hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson and makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho bạn bài học và làm bạn học chuyên cần hơn.)

5 - e. Talking lớn a famous pop star changes your attitude khổng lồ pop stars.

(Trò chuyện cùng với một ngôi sao sáng nhạc pop biến đổi thái độ của khách hàng với những ngôi sao sáng nhạc pop.)


Bài 2

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm câu hỏi theo cặp. Một học viên đang thủ thỉ với chúng ta của cô ấy về giữa những điều trải qua của chính mình trong thừa khứ và nó tác động đến cô như vậy nào. đầy đủ câu trong cuộc đối thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng sản phẩm công nghệ tự, kế tiếp thực hành bài bác đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me và asked me the way to Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Hiện Thực Phê Phán, Chủ Nghĩa Hiện Thực Thế Kỷ Xix

b) Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked khổng lồ an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải đưa ra tiết:

1 - b: Have you ever spoken English lớn a native speaker?

(Bạn đã khi nào nói giờ đồng hồ Anh cùng với người bạn dạng xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked khổng lồ an English girl last summer.

(Có, bản thân đã truyện trò với một cô gái người Anh mùa hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp gỡ cô ấy như thế nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to me and asked me the way to Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi dạo dọc mặt đường Tràng chi phí thì một cô nàng người Anh mang đến và hỏi bản thân đường mang đến hồ trả Kiếm. Bản thân nói cùng với cô ấy. Sau đó, bọn chúng mình bước đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói tới cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi thiết bị về hồ: tên của nó, rùa kếch xù trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng tác động đến bạn thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó có tác dụng cho mình đang có nhu cầu muốn học tiếng Anh hơn.)


Bài 3

Task 3.

Xem thêm: Mua Bán Thanh Lý Vợt Bóng Bàn Cũ & Mới Nhật Bản Chất Lượng Made In Japan

 Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures và the ideas in Task 1 to make similar dialogues.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những kết cấu được dùng nói tới những điều trải qua trong vượt khứ ở bài đối thoại 2, sau đó dùng những kết cấu này với những ý tưởng ở bài bác đối thoại 1 để triển khai bài hội thoại tương tự.)