Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Communication

     

Unit 1: My hobbies

Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK tiếng Anh 7 mới)

1. Match the activities with the picture(Nối chuyển động với hình ảnh.)

A. Carving wood.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 1 communication

B. Making models.

C. Ice-skating.

D. Dancing.

E. Making pottery.

*

2. What bởi vì you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to lớn explain your choice. (Bạn suy nghĩ gì về các sở say đắm trong bài 1? quan sát vào bảng tiếp sau đây và lưu lại vào đúng ô. Sau đó dứt các câu dưới đây bằng phương pháp viết một tại sao cho sự lựa chọn của bạn.)

Lời giải:

 

Boring

unusual

interesting

making pottery

 

 

x

dancing

 

 

x

ice-skating

 

 

x

making models

x

 

 

carving wood

 

x

 

1. I find making pottery interesting because it requires patience and carefulness.

2. I think nhảy is interesting because of its active energy.

3. I find ice-skating unusual because it’s quite hard to balance the body and I can fall down easily.

4. I think making models is boring because I don"t enjoy working with tiny materials & mechant things.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Kể Chuyện Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 6 Hay Nhất

5. I find carving wood boring because it"s messy và sometimes I can cut my hand.

3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes & present your partner"s answers khổng lồ the class. (Bây giờ, vấn đáp một người bạn cùng lớp về những sở ưa thích trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu vấn đáp của chúng ta ấy trước lớp.)

A: I"ve heard that you really enjoy reading book. How often bởi vì you reading book?

B: hmm… I read book everyday whenever I have breaktime.

A: Whoa… Why vì you find reading interesting?

B: I think reading not only helps me broaden my knowledge but also improves my characteristics. I"ve become far more mature và confident since I realized meaningful ideas inside books.

A: vì chưng you have any tips to lớn read book?

B: I usually read under appropriate light, use bookmarks and lưu ý down important ideas.

A: Thank you for your sharing.

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ theo luồng thông tin có sẵn rằng cậu rất thích đọc sách. Bao thọ thì cậu xem sách một lần?

B: Hừm hừm.. Tớ phát âm sách hàng ngày bất cứ khi nào tớ nghỉ.

A: Woa. Sao cậu lại thấy phát âm sách cực kỳ thú vị.

B: Tớ nghĩ gọi không chỉ mang về cho tớ gọi biết mà còn giúp tớ rèn giũa tính cách nữa. Tớ đã trở nên trưởng thành và tự tín hơn rất nhiều từ khi tớ ép ngẫm được những điều xuất xắc đời trong số cuốn sách.

Xem thêm: So Sánh Dòng Mạch Gỗ Và Mạch Rây Câu Hỏi 146808, Sinh Học 11 Bài 2: Vận Chuyển Các Chất Trong Cây

A: Cậu bao gồm mẹo nhỏ dại nào để đọc sách không?

B: Tớ thường đọc sách dưới ánh nắng thích hợp, dùng ghi lại sách cùng ghi chú lại những ý tưởng quan trọng.