Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3

     

Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức là việc gây nhiều trở ngại cho bé khi học. Bài học này thuocmaxman.vn hỗ trợ một số dạng toán và quy tắc tính.Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức là việc gây nhiều khó khăn cho bé khi học. Bài học kinh nghiệm này thuocmaxman.vn cung cấp một số trong những dạng toán cùng quy tắc tính.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối cùng nhau bởi những phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là công dụng của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + đôi mươi + 10 = 43

Trong đó:

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là quý giá của biểu thức

2. Tính quý giá của biểu thức

2.1Thứ trường đoản cú ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ từ bỏ ưu tiên phép tính cất cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính quý giá của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ từ bỏ ưu tiên cùng với biểu thức đựng dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. Sau đó thực hiện các phép tính ngoại trừ ngoặc.

VD: Tính quý giá biểu thức

10 + 20 + (50 - 10)

= 10 + 20 + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong các ngoặc (), <>, thì tiến hành theo đồ vật tự như sau: ngoặc tròn () cho ngoặc vuông <> và sau cuối là ngoặc nhọn .

Xem thêm: Hỏi: Để Chuẩn Bị In Một Bảng Tính Excel Ra Giấy ? Để Chuẩn Bị In Một Bảng Tính Excel Ra Giấy

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức trên đây những con cần được học thuộc bằng cách rèn luyện có tác dụng nhiều bài tập.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức

Các nhỏ hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính quý hiếm của biểu thức nên bắt đầu từ những dạng toán cơ bản, dần dần lên nâng cao. Có như vậy, những con mới hoàn toàn có thể nắm vững những quy tắc tính cực hiếm biểu thức. Nên bước đầu dạy con các dạng toán trường đoản cú 2 cho 3 phép tính.

Dưới đó là các bài xích tập toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức từ bỏ cơ bản đến nâng cao, các con cùng phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng việc tính quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính các giá trị biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + 20 – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính quý giá của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng bài toán tính cực hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con phải nắm chắc các kiến thức cơ bản và cách thức tính cực hiếm biểu thức lớp 3 để gia công các dạng bài nâng cao dưới đây.

Xem thêm: Cháu Không Thích Câu ' Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận Là Gì ? Lễ Nghĩa Của Người Việt: Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận

Bài 1:

Tính cấp tốc giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 loại tất, được xếp đa số vào vào 3 chống tủ. Hỏi mỗi phòng tủ bao gồm bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính quý giá biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số tất cả số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

Giá trị của hàng số trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi phòng tủ tất cả số chiếc tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi phòng tủ có số song tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song tất.

Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức không trở ngại nếu con nắm vững chắc quy tắc và rèn luyện thường xuyên. Những bậc bố mẹ cùng con tham gia các khóa học tập trên thuocmaxman.vn nhằm học toán không thể là chuyện nặng nề nhằn!