TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

     
*

Please use this identifier to lớn cite or liên kết to this item: https://thuocmaxman.vn/handle/11742/45025
Title:Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu
Authors:Tổng cục Thống kê
Keywords:Thống kêDân sốNhà ởĐiều traSinh sốngQuỹ Dân số Liên hợp quốc
Abstract:Báo cáo gồm 4 phần: Phần I trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra, gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. Chương 2 trình bày về thiết kế, ước lượng và đánh giá kết quả mẫu. Phần II đưa ra các kết quả chủ yếu của số liệu suy rộng mẫu 15%, gồm 7 chương tiếp theo. Chương 3 mô tả các đặc trưng về quy mô và cơ cấu dân số. Chương 4 trình bày các ước lượng về mức sinh. Chương 5 trình bày các ước lượng về mức độ chết. Chương 6 phân tích tình hình di cư và đô thị hóa. Chương 7 đánh giá chất lượng dân số qua trình độ giáo dục và đào tạo. Chương 8 phân tích các chỉ tiêu liên quan đến lao động và việc làm. Chương 9 phân tích điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần III đưa ra các biểu tổng hợp từ số liệu suy rộng mẫu 15%. Phần IV là các phụ lục liên quan đến Tổng điều tra như các khái niệm định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra, phiếu điều tra, phân bổ mẫu, sai số mẫu của một số chỉ tiêu chủ yếu, ...
Issue Date:2010
Type:Sách
Extent:42 trang
Method:http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language:vi
Appears in Collections:Phân quyền - yêu mến mại, đầu tư, thống kê