Viết lại câu với nghĩa không đổi

     

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong những bài thi. Bạn chỉ việc nắm vững những công thức kết cấu được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (thuocmaxman.vn) là hoàn toàn tự tin để nắm chắc ăn điểm cao trong những bài thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Viết lại câu với nghĩa không đổi

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển đổi câu trong giờ Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, công ty chúng tôi vẫn liên tiếp học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng những từ, các từ chỉ lý do (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work. = Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Vì trời mưa, chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that và such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it. = It is such a boring film that no one wants to lớn see it. (Đó là một tập phim nhàm chán đến mức không ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that và such that (quá .. Cho mức) dùng sửa chữa với cấu tạo too lớn (quá … đến hơn cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him to wear.

(Đôi giày này quá bé dại để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to lớn (không thể) dùng sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough lớn wear that dress.

(Yuri quá to để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi thiết yếu đi ra phía bên ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu gồm thì hiện tại tại kết thúc phủ định thanh lịch thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đã không gặp anh ấy kể từ lúc tôi còn là một sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đang không chạm mặt Lucy kể từ khi cửa hàng chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện nay tại ngừng sang thì thừa khứ 1-1 (dùng chủ ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minh cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ở thì quá khứ đối chọi sang thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến khi Hoa làm chấm dứt mọi công việc, anh bắt đầu về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks to school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk to lớn school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác trên trái đất có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra nhiều thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa lúc nào xem bộ phim truyện này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đã học / vẫn học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ không ra ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô gái đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy làm việc một chút! = Còn về bài toán nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu trúc Supposed lớn V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer và would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi mong muốn bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng chúng ta không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + vì chưng st than vày st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: Tên Các Bộ Phận Của Xe Đạp Cơ Bản Bạn Nên Biết, Cấu Tạo Các Bộ Phận Trên Xe Đạp

(Tôi thích ở nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp công ty từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để shop chúng tôi có thể ngủ. = cha tôi sẽ tắt TV để chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để chúng ta phải tức bực về điều này. = Không bổ ích gì khi bạn giận dữ về điều này.)

2. Một số cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vày you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn có biết về kết cấu ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì I think she loves me

(Không thời gian nào tôi cho là cô ấy yêu tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Để viết lại câu trong một thời gian ngắn các bạn cần sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi hiểu lại nhằm thuộc lòng các cấu trúc câu. Nên tuân theo 4 bước tiếp sau đây để đạt được công dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước và nỗ lực hiểu toàn vẹn ý của câu đó. Chú ý đến đầy đủ từ khóa, S với V. Phân tích cấu trúc được áp dụng ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ cho trước. Đưa ra phát minh viết lại câu áp dụng cách khác, cấu tạo khác cơ mà vẫn giữ lại được ý tất cả của câu mang lại trước.Bước 3: Viết câu mới. để ý đến: nhà ngữ và rượu cồn từ mới, thì của câu mới, để ý sự đổi khác của các cụm từ tương ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm tra lỗi

4. Một trong những mẹo lúc làm bài tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là giữa những bài tập tiếng Anh thường thấy. Họ có một số trong những mẹo lúc làm bài tập viết lại câu được rất nhiều người học tập tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu tạo trong tiếng Anh nhất thiết nào đó tương đương về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển trường đoản cú thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ thể thức trực tiếp thanh lịch thể thức con gián tiếp.Về thì: cần viết cùng thì cùng với câu đã cho trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại yêu cầu tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo cần xem xét là: câu bị động, nai lưng thuật, hy vọng ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi chấm dứt phải không đổi khác nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới việc sử dụng các liên từ như before, after xuất xắc for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu có đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hôm Nay Có Mưa Mưa Rơi Rất Nhiều, Lời Bài Hát Kẻ Đứng Sau Tình Yêu

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought to be abroad.It takes four hours to lớn drive from nam giới Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (thuocmaxman.vn) hy vọng để giúp đỡ bạn gồm thêm được rất nhiều kiến thức hay và xẻ ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong những kỳ thi chuẩn bị tới!